การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ขอประชาสัมพันธ์สำหรับคนไทยในอินโดนีเซียที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 หากไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันดังกล่าวได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ www.ect.go.th หรือทางแอปพลิเคชัน Smart Vote (เลือก “เดินทางออกนอกราชอาณาจักร”) ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2565 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213