งานกระชับมิตรนักเรียน/นักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ เมืองสุราบายา

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานในงาน กระชับมิตรนักเรียน/นักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) โดยมีนักเรียน/นักศึกษาไทยจาก ๑๘ เมืองทั่วอินโดนีเซียเข้าร่วม รวมประมาณ ๓๖๐ คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กำหนดหัวข้อหลักของงานกระชับมิตรปีนี้ คือ “การร่วมพัฒนาบ้านเกิดใน จชต.: จบแล้ว ทำอะไรดี” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนไทย และมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ร่วมบรรยายในหัวข้อย่อยต่าง ๆ ทั้งเรื่องลู่ทางในการเข้ารับราชการของนักศึกษาจาก จชต. โอกาสในการฝึกงาน ทำงานและร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเอกชนไทย และการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนของไทยและมหาวิทยาลัยของอินโดนีเซียในการสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการและกีฬาสีกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน/นักศึกษาไทย และการพูดคุยและรับประทานอาหารค่ำร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และคณะวิทยากรกับนักเรียน/นักศึกษาไทย

การจัดงานกระชับมิตรฯ ประสบผลสำเร็จในการ (๑) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน/นักศึกษาไทยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (๒) ให้นักเรียน/นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดูแล/สนับสนุนการรวมกลุ่ม กิจกรรมของชมรมนักศึกษา และพร้อมช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และ (๓) ให้นักเรียน/นักศึกษาได้ตระหนักในบทบาทของภาครัฐในการดูแลช่วยเหลือให้นักศึกษากลับไปร่วมพัฒนาบ้านเกิดใน จชต.และความสำคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาคเอกชนไทย ชุมชนไทยและคนไทยในเมืองสุราบายา ทำให้การจัดงานกระชับมิตรฯ ประสบผลสำเร็จด้วยดี

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดให้บริการกงสุลสัญจรแก่นักเรียนและนักศึกษาไทยที่มาร่วมงานกระชับมิตรฯ อาทิ การทำหนังสือเดินทาง การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และการให้คำปรึกษาบริการด้านกงสุลอื่น ๆ อีกทั้งเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบกระเป๋าเป้ฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับมือภัยธรรมชาติในอินโดนีเซียให้แก่ตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาไทยที่มาเข้าร่วมจากแต่ละเมืองด้วยข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213