มาตรการเพิ่มเติมสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565

มาตรการเพิ่มเติมสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทย ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2565

ผู้เดินทางเข้าไทยทุกคนต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ Thailand Pass ผ่านทางเว็บไซต์ http://tp.consular.go.th อย่างน้อย 7 วันทำการก่อนเดินทาง ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ QR Code ทางอีเมล เพื่อใช้แสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ ตม. ไทย หากไม่มี QR Code จะถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าไทย

ผู้ที่ได้รับ QR Code ผ่านระบบ Thailand Pass ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2565 สามารถใช้ QR Code ดังกล่าวเดินทางเข้าไทยตามโครงการเดิมที่เลือกไว้ได้แต่หากประสงค์ที่จะเปลี่ยนโครงการ (เช่น เปลี่ยนจาก Sandbox หรือ AQ เป็น Test & Go) จะต้องลงทะเบียนใหม่ ไม่สามารถใช้ QR Code เดินทางเข้าไทยได้

ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2565 เวลา 9.00 น. สามารถลงทะเบียนขอรับ Thailand Pass ภายใต้ 3 โครงการ ได้แก่

(1) “Test & Go” (เปิดลงทะเบียนวันที่ 1ก.พ. 2565 / กรุณาวางแผนเดินทางตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากอาจใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติ Thailand Pass)

 • ต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
 • เดินทางได้จากทุกพื้นที่/ประเทศต้นทาง
 • ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องจองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA Extra+ หรือ Alternative Quarantine (AQ) สำหรับคืนวันที่ 1 (รวมค่ารถรับจากสนามบิน และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง) และคืนวันที่ 5 (รวมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)
 • การจองที่พักสำหรับวันที่ 1 จะต้องเป็นที่พักที่ตั้งอยู่ภายในระยะ 5 ชม. จากสนามบินที่มาถึง โดยให้ที่พักจัดพาหนะแบบ sealed route มารับจากสนามบิน แต่การจองที่พักสำหรับวันที่ 5 สามารถจองที่พักในจังหวัดใดก็ได้ (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่พักเดียวกันกับคืนแรก) แต่ต้องเป็นการจองที่รวมค่าตรวจ RT-PCR ด้วย
 • หากอยู่ในไทยไม่เกิน 5 วัน ให้ใช้หลักฐานเที่ยวบินขาออกจากไทยแทนหลักฐานการจองโรงแรมคืนวันที่ 5
 • ระหว่างวันที่ 1 และ 5 สามารถเดินทางในไทยได้อย่างอิสระ แต่ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการการควบคุมโรคของไทยอย่างเคร่งครัด
 • ขณะรอผลตรวจฯ แต่ละครั้ง จะต้องพักในห้องของโรงแรม จะออกจากห้องได้ก็ต่อเมื่อได้รับผลตรวจฯ เป็นลบ
 • ในกรณีผู้เดินทางมาถึงไทยแล้ว โดยเดิมจะพำนักในไทยเป็นเวลาน้อยกว่า 5 วัน แต่ต้องการจะขยายเวลาพำนักต่อไปเกินกว่า 5 วัน จะต้องทำการจองที่พักพร้อมค่าตรวจ RT-PCR สำหรับวันที่ 5 เพิ่มเติม มิเช่นนั้น อาจมีโทษตามกฏหมายหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบตอนจะเดินทางออกจากประเทศไทย
 • ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง
 • คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 USD)

(2) Alternative Quarantine (AQ)

 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดส
 • กักตัวในโรงแรม AQ 10 วัน
 • จองและจ่ายค่าที่พักประเภท AQ เต็มจำนวน หรือจ่ายเงินมัดจำแล้วไม่น้อยกว่า 15,000บาท
 • หลักฐานการจองโรงแรมจะต้องรวมค่ารถรับจากสนามบิน (airport pick up) และค่าตรวจ RT-PCR 2ครั้ง
 • คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ
 • หมายเหตุ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว สามารถเลือกเข้าไทยภายใต้โครงการ AQ ได้เช่นกัน โดยให้จองโรงแรม AQ 7 วัน (แทนการจอง 10 วัน) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ AQ

(3) Sandbox

 • ต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง
 • เดินทางได้จากทุกพื้นที่/ประเทศต้นทาง
 • ไม่ต้องกักตัวในโรงแรม แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ Sandbox อย่างน้อย 7 วัน เมื่อครบ 7 วันแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปพื้นที่/จังหวัดอื่น ๆ ได้
 • พื้นที่ Sandbox ได้แก่ พื้นที่ 1: ภูเก็ต กระบี่ พังงา/ พื้นที่ 2: เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน / พื้นที่ 3: เมืองพัทยา อ. บางละมุง ศรีราชา เกาะสีชัง สัตหีบ (เฉพาะ ต. นาจอมเทียนและบางเสร่) / พื้นที่ 4: เกาะช้าง
 • ต้องจองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA Extra+ หรือ AQ ในพื้นที่ อย่างน้อย 7 วัน
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางข้าม Sandbox ยกเว้นในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่าและเกาะพะงัน) ที่สามารถเดินทางภายในกลุ่มจังหวัดดังกล่าวได้ แต่เปลี่ยนที่พักได้ไม่เกิน 3 โรงแรม
 • หลักฐานการจองจะต้องระบุว่ารวม airport pickup ด้วย
 • สำหรับเกาะสมุย/เกาะเต่า/เกาะพะงัน อย่างน้อยคืนแรกจะต้องเป็นโรงแรมในสมุย ส่วนอีก 6 คืนจะพักที่สมุย เกาะเต่า หรือเกาะพะงัน ก็ได้
 • ต้องมีหลักฐานการจอง/ชำระค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง
 • สำหรับพื้นที่ 1 (ภูเก็ต/กระบี่/พังงา) ให้จองและชำระค่าตรวจ RT-PCR แยกจากการจองโรงแรม โดยจองผ่านระบบ thailandpsas.com
 • สำหรับพื้นที่อื่น ให้จองและชำระค่าตรวจ RT-PCR พร้อมกับการจองโรงแรม เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานการจองโรงแรม
 • ต้องใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง
 • คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ
 • เงื่อนไขเกี่ยวกับเส้นทางบิน
  ภูเก็ต/กระบี่/พังงา ผู้เดินทางสามารถบินตรงไปสนามบินภูเก็ต ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพเพื่อต่อไปภูเก็ตได้ ยกเว้นต่อเครื่องกับสายการบินพิเศษ “sealed route” (หากมี) เช่น PG5275และ PG5279 และต้องจองตั๋วตลอดเส้นทางบิน ยุโรป-กรุงเทพ-ภูเก็ต แบบ single booking ที่ออกให้โดยสายการบินเท่านั้น หากท่านจองตั๋วแยก หรือจองเที่ยวบินที่ไม่ใช่ “sealed route” จะไม่สามารถเดินทางต่อไปภูเก็ตได้
  เกาะสมุย/เกาะเต่า/เกาะพะงัน ผู้เดินทางสามารถบินตรงไปสนามบินสมุย หรือ เปลี่ยนเครื่องบิน (transfer) ที่กรุงเทพฯ แต่ต้องต่อเครื่องกับสายการบิน “sealed route” เท่านั้น เช่น PG5125 / PG5151 / PG5171 และต้องจองตั๋วตลอดเส้นทางบิน ยุโรป-กรุงเทพ-สมุย แบบ single booking ที่ออกให้โดยสายการบินเท่านั้น หากท่านจองตั๋วแยก หรือจองเที่ยวบินที่ไม่ใช่ “sealed route” จะไม่สามารถเดินทางต่อไปสมุยได้

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการฉีดวัคซีน

 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ประกอบด้วย รายละเอียดยืนยันตัวบุคคล (ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง) และรายละเอียดการได้รับวัคซีน (จำนวนครั้งต้องครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด / วันที่ได้รับวัคซีน โดยเข็มสุดท้ายจะต้องได้รับก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 14 วัน / ตัวเลขรุ่นการผลิต (lot/batch number of vaccine)
 • วัคซีนที่ไทยยอมรับ ได้แก่ Sinovac (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์) / AstraZeneca (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) /Johnson & Johnson (1 เข็ม) / Pfizer (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์) / Moderna (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) / Sinopharm (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์) / Sputnik V (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์) / Covaxin (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) / Medigen – รับเฉพาะผู้ที่เข้าโครงการ Sandbox เท่านั้น (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) / Sputnik Light รับเฉพาะผู้ที่เข้าโครงการ Sandbox เท่านั้น (1 เข็ม)
 • หากระยะห่างระหว่างเข็มน้อยกว่าที่กำหนด หลักฐานการฉีดวัคซีนของท่านจะถูกปฏิเสธ
 • สามารถใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนต่างบริษัทผู้ผลิตได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างการฉีดตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้ว สามารถแสดงหนังสือยืนยันการติดเชื้อ/หายป่วย ประกอบกับหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็ม หลังการติดเชื้อได้
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าไทยตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง
 • เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็มอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ยกเว้นกรณีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีน โดยเด็กจะสามารถเข้าไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกับผู้ปกครอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213