การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ปี 2566

การแจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

   ประชาชนท่านใดที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่อินโดนีเซียไว้ (ทั้งทางคูหาหรือไปรษณีย์) แต่ไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่าวตามวันและเวลาที่กำหนด หรือท่านใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักรไว้ และไม่สามารถเดินทางกลับไทยไปใช้สิทธิที่เขตเลือกตั้งของตนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้ สามารถแจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิในช่วง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง และช่วง 7 วันหลังวันเลือกตั้งในประเทศไทย กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม และวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscauseSS/#/main หรือแอปพลิเคชัน ‘SMART VOTE’ ได้ด้วยตนเองตามช่วงเวลาดังกล่าว
   อนึ่ง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ ก็ไม่กระทบต่อสิทธิเลือกตั้งในครั้งถัดไป แต่จะถูกจำกัดสิทธิ (การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง) ดังนี้
1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. (สมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น เทศบาล) หรือ ผ.ถ. (ผู้บริหารท้องถิ่น) หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. /สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
2. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
3. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
4. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางคูหา ซึ่งจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ หากท่านใดลงทะเบียนไว้แต่ไม่สามารถมาใช้สิทธิได้ในวันดังกล่าว หรือท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้ และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้ สามารถแจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน ‘SMART VOTE’ ได้ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม และ 15-21 พฤษภาคม 2566

สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakartaสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเตรียมตัวมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ณ ที่เลือกตั้งกลางแบบคูหา ดังนี้
1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดการเลือกตั้งแบบคูหาในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.
2. สถานที่คือ Royal Thai Embassy, Jakarta ที่ตั้ง JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav.NO. 3.3 (Lot 8. 8, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950 (https://maps.app.goo.gl/2uV5T7fHcnB5Gy2s6?g_st=ic)
3. เตรียมเอกสารที่ใช้แสดงตนในวันเลือกตั้ง *อย่างใดอย่างหนึ่ง* ดังต่อไปนี้
– บัตรประชาชนฉบับจริงทั้งที่ยังมีอายุใช้งานหรือหมดอายุแล้ว
– หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
– เอกสารอื่น ๆ ฉบับจริง ที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (อาทิ ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ)
– บัตรประชาชน/ใบขับขี่ดิจิทัล โดยเปิดจากแอปพลิเคชัน D.DOPA และ DLT QRLICENCE แสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น
4. ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในอินโดนีเซียไว้แล้ว (ปิดระบบลงทะเบียนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566) โดยสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนของท่าน ลำดับที่ในบัญชี เขตเลือกตั้ง ได้ที่
– แอปพลิเคชัน Smart Vote
– แอปพลิเคชัน Thai ID
– บอร์ดประกาศที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
5. ศึกษาข้อมูลรายชื่อ ส.ส. แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ รายชื่อพรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ที่
– แอปพลิเคชัน Smart Vote
– บอร์ดประกาศที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
6. ด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ท่านนำรถเข้ามาจอดในบริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยขอแนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะ หรือนำรถส่วนตัวไปจอดในพื้นที่ใกล้เคียงที่เปิดให้บริการลานจอดรถ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง inbox เฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakarta

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ขอเรียนแจ้งคนไทยในอินโดนีเซียที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ว่า ท่านไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านบริษัท TIKI เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นผู้ชำระค่าส่งดังกล่าวทั้งหมด โดยท่านสามารถไปส่งเอกสารคืนได้ที่สาขาต่าง ๆ ของ TIKI

ทั้งนี้ หากท่านใดพบว่ามีการเรียกเก็บค่าส่งดังกล่าวไปแล้ว ขอความกรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางข้อความเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakarta เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินการประสานงานกับ TIKI ในการคืนค่าส่งเอกสารแก่ท่านต่อไป อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ขอเรียนประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ดังนี้

  1. ขอให้ท่านตรวจสอบประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในอินโดนีเซีย หมายเลขเขตเลือกตั้ง ลำดับที่บัญชีรายชื่อของท่าน ได้ที่ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ หรือผ่านแอปพลิเคชัน “SMART VOTE” ทั้งในระบบ iOS และ Andriod หรือประกาศตามแบบ ส.ส. 1/2 (นร) ได้ที่บริเวณห้องรับคำร้องฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยหากท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่พบรายชื่อของตนเองในบัญชีรายชื่อดังกล่าว หรือพบข้อผิดพลาดใด ๆ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสแรก โดยดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลและลงนามในแบบ ส.ส. 1/4 (นร) ได้ที่นี่ พร้อมแนบหลักฐานยืนยันว่าได้เคยลงทะเบียนไว้แล้ว และส่งเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล consular.jkt@mfa.go.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566
  2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ พรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=419 หรือผ่านแอปพลิเคชัน “SMART VOTE”
  3. หากท่านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในช่วงเวลารับแจ้งเหตุที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด ได้แก่ (1) ก่อนการเลือกตั้งในประเทศไทย 7 วัน ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 และ (2) หลังการเลือกตั้งในประเทศไทย 7 วัน ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566 โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ทางลิงก์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือแอพพลิเคชัน “SMART VOTE”หรือดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลตามแบบ ส.ส. 1/8 ได้ที่นี่ และส่งเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล consular.jkt@mfa.go.th ในช่วงเวลาข้างต้น ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับแจ้งเหตุ หากเอกสารส่งมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น
  4. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ท่านยังคงมีสิทธิเลือกตั้งที่คูหาประจำเขตในประเทศไทยที่ท่านมีชื่ออยู่ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้
  5. สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ณ ที่เลือกตั้งกลางแบบคูหา ซึ่งจะจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา (ที่อยู่ Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia, 12950) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น. ขอให้ท่านตรวจสอบ (1) ชื่อ-สกุล (2) ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ และ (3) จังหวัดและเขตที่มีสิทธิเลือกตั้ง โดยในวันเลือกตั้ง (29 เมษายน 2566) ขอให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุแล้ว หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีเลขประจำตัวประชาชน อาทิ ใบขับขี่ (ตัวจริงเท่านั้น) มาแสดงด้วย
  6. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้ทางไปรษณีย์ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ท่านตามที่อยู่ในการจัดส่งที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยขอให้ท่านเตรียมถ่ายสำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยราชการไทย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ซึ่งท่านจะต้องส่งกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมบัตรเลือกตั้ง โดยเมื่อท่านได้รับซองเอกสารแล้ว ขอความกรุณาศึกษา “เอกสารแนะนำการลงคะแนน” ที่จัดส่งไปให้พร้อมบัตรเลือกตั้งโดยละเอียด และดำเนินการตามขั้นตอนในเอกสารดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การลงคะแนนเสียงของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยไม่เป็นบัตรเสีย และท่านจะต้องส่งเอกสารกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านบริการไปรษณีย์ของบริษัท Tiki โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  โดยซองเอกสารของท่านจะต้องส่งถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
  7. หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakarta

 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

เรื่อง วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

* * * * * * * * * * * * * *

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันเลือกตั้ง และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ๒ รูปแบบ ได้แก่

(๑) ที่เลือกตั้งกลาง (คูหา) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ในวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

(๒) การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยส่งบัตรเลือกตั้งให้ถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ภายในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)  นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑. วิธีการแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

๑.๑ ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยจะต้องมีการกรอกข้อมูล (๑) บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นสมาร์ทการ์ดฝังชิป และ (๒) หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

๑.๒ ยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ฝ่ายกงสุล) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ โดยยื่นแบบฟอร์มใบลงทะเบียน ส.ส. ๑/๗ (นร)
ตามแนบท้ายประกาศ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.thaiembassyjakarta.com/category/consular-information/ หัวข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๖๖” หรือมาขอรับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ) และแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๑) บัตรประจำตัวประชาชน (๒) หนังสือเดินทาง (๓) เอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

๑.๓ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามวิธีข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยแนบแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน ส.ส. ๑/๗ (นร) และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสามารถส่งเอกสารข้างต้นให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์ โดยระบุที่อยู่หน้าซอง Royal Thai Embassy, Jakarta Address: Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. No. 3.3 (Lot 8.8), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia, 12950 ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๖ โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖

๒. คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดำเนินการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใหม่ทั้งหมด โดยยกเลิกบัญชีเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ ดังนั้น คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ตามวิธีดังกล่าว

๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายถึง ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี) ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับจากวันเลือกตั้ง และต้องไม่เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิิทธิเลือกตั้ง กล่าวคือ ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ ไม่ถูกคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

๔. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลและลงประกาศบนเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ http://www.thaiembassyjakarta.com/category/consular-information/ หัวข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๖๖” และเฟสบุ๊ค “Royal Thai Embassy, Jakarta” โดยหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ผ่านช่องทาง inbox เฟสบุ๊คข้างต้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


 

Royal Thai Embassy, Jakarta

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213