งานสัมมนาธุรกิจ ”Corporate Innovation in Asia”

อินโดนีเซียเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาธุรกิจในหัวข้อ ”Corporate Innovation in Asia” จัดโดยชมรมนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย (TBCI) และบริษัท Rise – Corporate Innovation Powerhouse โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีมูลค่า 27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 11 ของ GDP ของอินโดนีเซียโดยมี unicorn/decacorn 5 ตัว (มากที่สุดในภูมิภาค) และมีประชากรที่ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 180 ล้านคน ซึ่งทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลของ อินโดนีเซียเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค และอินโดนีเซียมี startup ประมาณ 1000 บริษัท แต่มีเพียงร้อยละ 36 ที่เป็น e-commerce และ มี MSME ประมาณ 60 ล้าน แต่เป็น e-commerce เพียงร้อยละ 17 เท่านั้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ ดร.คิด ปาจริยานนท์ ประธานบริษัท Rise ได้กล่าวในหัวข้อ “Corporate Innovation Landscape in Asia” และบทบาทของบริษัท Rise ในการช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้นวัตกรรม เพื่อให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และผู้แทนบริษัท AI and Robotics Ventures (ภายใต้ ปตท.สผ.) ซึ่งเป็นธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ผู้แทนบริษัท Snaplogic ที่พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจ และผู้แทนบริษัท Digio ที่พัฒนาระบบการให้บริการแก่ธนาคารชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ ได้แบ่งปันประสบการณ์ความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจกับบริษัท startups ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Outside-In, Inside-Out, Hybrid Innovation Approach ซึ่งเป็นไปตามความต้องการและลักษณะขององค์กรธุรกิจนั้น ๆ

การสัมมนามีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน ประกอบด้วยภาคเอกชนไทย และภาคเอกชนต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในอินโดนีเซีย

Royal Thai Embassy, Jakarta

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213