มาตรการเพิ่มเติมสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565

ผู้เดินทางเข้าไทยทุกคนต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (http://tp.consular.go.th) อย่างน้อย 7 วันทำการก่อนเดินทาง (ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน) ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ QR Code ทางอีเมล สำหรับใช้แสดงต่อสายการบิน และ ตม. ไทย หากไม่มี QR Code จะถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าไทย

ปัจจุบัน ผู้เดินทางสามารถลงทะเบียนขอรับ Thailand Pass ภายใต้ 3 โครงการ ได้แก่

(1) “Test & Go”

 • ต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง เข้าไทยภายใต้โครงการ “Test & Go” ได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง
 • เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็มอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ยกเว้นกรณีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีน
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้ว จะถือว่าฉีดวัคซีนครบโดส หากสามารถแสดงหนังสือยืนยันการติดเชื้อ/หายป่วย ประกอบกับหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็ม หลังการติดเชื้อไม่ต้องกักตัว แต่ต้องจองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA Extra+ หรือ Alternative Quarantine (AQ) 1 คืน
 • หลักฐานการจองโรงแรมจะต้องรวม
 • ค่ารถรับจากสนามบิน (airport pickup) – จะต้องเป็นพาหนะแบบ sealed route ที่โรงแรมจัดให้เท่านั้น และต้องเดินทางด้วยรถยนต์ไม่เกิน 5 ชม. จากสนามบิน
 • ค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง (สำหรับตรวจวันที่เดินทางถึงไทย)
 • ค่าชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด (สำหรับตรวจวันที่ 5 และรายงานผลทางแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ”)
 • สำหรับผู้ที่เดินทางเข้า Test & Go ที่ภูเก็ต/กระบี่/พังงา จะต้องจองและจ่ายค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และค่าชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด ผ่านระบบ PSAS ที่เว็บ thailandpsas.com (แยกจากการจองโรงแรม)
 • ขณะรอผลตรวจฯ จะต้องพักในห้องของโรงแรม จะออกจากห้องได้ก็ต่อเมื่อได้รับผลตรวจฯ เป็นลบ
 • รายชื่อโรงแรม SHA Extra+ สามารถค้นได้จาก https://web.thailandsha.com/shaextraplus
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง
 • คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 20,000 USD)

(2) Alternative Quarantine (AQ)

 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดส
 • กักตัวในโรงแรมประเภท AQ 5 วัน
 • จองและจ่ายค่าที่พักเต็มจำนวน หรือจ่ายเงินมัดจำแล้วไม่น้อยกว่า 15,000 บาท
 • หลักฐานการจองโรงแรมจะต้องรวมค่ารถรับจากสนามบิน (airport pick up) และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 4-5
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ไม่ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง
 • คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 20,000 USD)
 • หมายเหตุ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว สามารถเลือกเข้าไทยภายใต้โครงการ AQ ได้เช่นกัน

(3) Sandbox

 • ต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง เข้าไทยภายใต้โครงการ “Sandbox” ได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง
 • ด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็มอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ยกเว้นกรณีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีน
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้ว จะถือว่าฉีดวัคซีนครบโดสหากสามารถแสดงหนังสือยืนยันการติดเชื้อ/หายป่วย ประกอบกับหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็ม หลังการติดเชื้อได้
 • ไม่ต้องกักตัวในโรงแรม แต่ต้องอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย 5 วัน เมื่อครบ 5 วันแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปพื้นที่/จังหวัดอื่น ๆ ได้
 • พื้นที่ Sandbox ได้แก่ พื้นที่ 1: ภูเก็ต กระบี่ พังงา / พื้นที่ 2: เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน / พื้นที่ 3: เมืองพัทยา อ. บางละมุง ศรีราชา เกาะสีชัง สัตหีบ (เฉพาะ ต. นาจอมเทียนและบางเสร่) / พื้นที่ 4: เกาะช้าง
 • ต้องจองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA Extra+ ในพื้นที่ อย่างน้อย 5 วัน
 • จองข้ามพื้นที่ไม่ได้ ยกเว้นระหว่างพื้นที่ 1 กับพื้นที่ 2 (เปลี่ยนได้ไม่เกิน 3 โรงแรม)
 • หลักฐานการจองจะต้องระบุว่ารวมค่ารถรับจากสนามบิน (airport pickup) ด้วย (ไม่สามารถจองผ่าน com ได้)
 • สำหรับเกาะสมุย/เกาะเต่า/เกาะพะงัน อย่างน้อยคืนแรกจะต้องเป็นโรงแรมในสมุย ส่วนอีก 4 คืนจะพักที่สมุย เกาะเต่า หรือเกาะพะงัน ก็ได้
 • ต้องมีหลักฐานการจอง/ชำระค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และค่าชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด
 • สำหรับพื้นที่ 1 (ภูเก็ต/กระบี่/พังงา) ให้จองและชำระค่าตรวจ RT-PCR และค่าชุดตรวจ ATK self-test แยกจากการจองโรงแรม โดยจองผ่านระบบ thailandpsas.com
 • สำหรับพื้นที่อื่น ให้จองและชำระค่าตรวจ RT-PCR พร้อมกับการจองโรงแรม เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานการจองโรงแรม
 • สามารถดูรายชื่อโรงแรม SHA Extra+ ได้ที่ https://web.thailandsha.com/shaextraplus
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง
 • คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 20,000 USD)
 • เงื่อนไขเกี่ยวกับเส้นทางบิน
 • ภูเก็ต/กระบี่/พังงา ผู้เดินทางสามารถบินตรงไปสนามบินภูเก็ต ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพเพื่อต่อไปภูเก็ตได้ ยกเว้นต่อเครื่องกับสายการบินพิเศษ “sealed route” (หากมี) เช่น PG5275 และ PG5279 และต้องจองตั๋วตลอดเส้นทางบิน ยุโรป-กรุงเทพ-ภูเก็ต แบบ single booking ที่ออกให้โดยสายการบินเท่านั้น หากท่านจองตั๋วแยก หรือจองเที่ยวบินที่ไม่ใช่ “sealed route” จะไม่สามารถเดินทางต่อไปภูเก็ตได้
 • เกาะสมุย/เกาะเต่า/เกาะพะงัน ผู้เดินทางสามารถบินตรงไปสนามบินสมุย หรือ เปลี่ยนเครื่องบิน (transfer) ที่กรุงเทพฯ แต่ต้องต่อเครื่องกับสายการบิน “sealed route” เท่านั้น เช่น PG5125 / PG5151 / PG5171 และต้องจองตั๋วตลอดเส้นทางบิน ยุโรป-กรุงเทพ-สมุย แบบ single booking ที่ออกให้โดยสายการบินเท่านั้น หากท่านจองตั๋วแยก หรือจองเที่ยวบินที่ไม่ใช่ “sealed route” จะไม่สามารถเดินทางต่อไปสมุยได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการฉีดวัคซีน

 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ประกอบด้วย รายละเอียดยืนยันตัวบุคคล (ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง) และรายละเอียดการได้รับวัคซีน (จำนวนครั้งต้องครบถ้วนตามที่บริษัทผู้ผลิตวัคซีนกำหนด / วันที่ได้รับวัคซีน โดยเข็มสุดท้ายจะต้องได้รับก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 14 วัน / ตัวเลขรุ่นการผลิต (lot/batch number of vaccine)
 • วัคซีนที่ไทยยอมรับ ได้แก่ Sinovac (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์) / AstraZeneca (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) /Johnson & Johnson (1 เข็ม) / Pfizer (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์) / Moderna (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) / Sinopharm (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์) / Sputnik V (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์) / Covaxin (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) / Novavax/์Nuvavocid (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 14 วัน) / Medigen (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) / Sputnik Light รับเฉพาะผู้ที่เข้าโครงการ Sandbox เท่านั้น (1 เข็ม)
 • หากระยะห่างระหว่างเข็มน้อยกว่าที่กำหนด หลักฐานการฉีดวัคซีนของท่านจะถูกปฏิเสธ
 • สามารถใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนต่างบริษัทผู้ผลิตได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างการฉีดตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้ว สามารถแสดงหนังสือยืนยันการติดเชื้อ/หายป่วย ประกอบกับหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็ม หลังการติดเชื้อได้
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าไทยตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง
 • เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็มอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ยกเว้นกรณีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีน โดยเด็กจะสามารถเข้าไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกับผู้ปกครอง

Royal Thai Embassy, Jakarta

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213