การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ปี 2566

การแจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

   ประชาชนท่านใดที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่อินโดนีเซียไว้ (ทั้งทางคูหาหรือไปรษณีย์) แต่ไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่าวตามวันและเวลาที่กำหนด หรือท่านใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักรไว้ และไม่สามารถเดินทางกลับไทยไปใช้สิทธิที่เขตเลือกตั้งของตนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้ สามารถแจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิในช่วง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง และช่วง 7 วันหลังวันเลือกตั้งในประเทศไทย กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม และวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscauseSS/#/main หรือแอปพลิเคชัน ‘SMART VOTE’ ได้ด้วยตนเองตามช่วงเวลาดังกล่าว
   อนึ่ง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ ก็ไม่กระทบต่อสิทธิเลือกตั้งในครั้งถัดไป แต่จะถูกจำกัดสิทธิ (การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง) ดังนี้
1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. (สมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น เทศบาล) หรือ ผ.ถ. (ผู้บริหารท้องถิ่น) หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. /สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
2. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
3. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
4. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางคูหา ซึ่งจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ หากท่านใดลงทะเบียนไว้แต่ไม่สามารถมาใช้สิทธิได้ในวันดังกล่าว หรือท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้ และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้ สามารถแจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน ‘SMART VOTE’ ได้ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม และ 15-21 พฤษภาคม 2566

สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakartaสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเตรียมตัวมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ณ ที่เลือกตั้งกลางแบบคูหา ดังนี้
1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดการเลือกตั้งแบบคูหาในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.
2. สถานที่คือ Royal Thai Embassy, Jakarta ที่ตั้ง JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav.NO. 3.3 (Lot 8. 8, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950 (https://maps.app.goo.gl/2uV5T7fHcnB5Gy2s6?g_st=ic)
3. เตรียมเอกสารที่ใช้แสดงตนในวันเลือกตั้ง *อย่างใดอย่างหนึ่ง* ดังต่อไปนี้
– บัตรประชาชนฉบับจริงทั้งที่ยังมีอายุใช้งานหรือหมดอายุแล้ว
– หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
– เอกสารอื่น ๆ ฉบับจริง ที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (อาทิ ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ)
– บัตรประชาชน/ใบขับขี่ดิจิทัล โดยเปิดจากแอปพลิเคชัน D.DOPA และ DLT QRLICENCE แสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น
4. ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในอินโดนีเซียไว้แล้ว (ปิดระบบลงทะเบียนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566) โดยสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนของท่าน ลำดับที่ในบัญชี เขตเลือกตั้ง ได้ที่
– แอปพลิเคชัน Smart Vote
– แอปพลิเคชัน Thai ID
– บอร์ดประกาศที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
5. ศึกษาข้อมูลรายชื่อ ส.ส. แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ รายชื่อพรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ที่
– แอปพลิเคชัน Smart Vote
– บอร์ดประกาศที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
6. ด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ท่านนำรถเข้ามาจอดในบริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยขอแนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะ หรือนำรถส่วนตัวไปจอดในพื้นที่ใกล้เคียงที่เปิดให้บริการลานจอดรถ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง inbox เฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakarta

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ขอเรียนแจ้งคนไทยในอินโดนีเซียที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ว่า ท่านไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านบริษัท TIKI เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นผู้ชำระค่าส่งดังกล่าวทั้งหมด โดยท่านสามารถไปส่งเอกสารคืนได้ที่สาขาต่าง ๆ ของ TIKI

ทั้งนี้ หากท่านใดพบว่ามีการเรียกเก็บค่าส่งดังกล่าวไปแล้ว ขอความกรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางข้อความเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakarta เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินการประสานงานกับ TIKI ในการคืนค่าส่งเอกสารแก่ท่านต่อไป อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ขอเรียนประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ดังนี้

  1. ขอให้ท่านตรวจสอบประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในอินโดนีเซีย หมายเลขเขตเลือกตั้ง ลำดับที่บัญชีรายชื่อของท่าน ได้ที่ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ หรือผ่านแอปพลิเคชัน “SMART VOTE” ทั้งในระบบ iOS และ Andriod หรือประกาศตามแบบ ส.ส. 1/2 (นร) ได้ที่บริเวณห้องรับคำร้องฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยหากท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่พบรายชื่อของตนเองในบัญชีรายชื่อดังกล่าว หรือพบข้อผิดพลาดใด ๆ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสแรก โดยดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลและลงนามในแบบ ส.ส. 1/4 (นร) ได้ที่นี่ พร้อมแนบหลักฐานยืนยันว่าได้เคยลงทะเบียนไว้แล้ว และส่งเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล consular.jkt@mfa.go.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566
  2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ พรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=419 หรือผ่านแอปพลิเคชัน “SMART VOTE”
  3. หากท่านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในช่วงเวลารับแจ้งเหตุที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด ได้แก่ (1) ก่อนการเลือกตั้งในประเทศไทย 7 วัน ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 และ (2) หลังการเลือกตั้งในประเทศไทย 7 วัน ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566 โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ทางลิงก์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือแอพพลิเคชัน “SMART VOTE”หรือดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลตามแบบ ส.ส. 1/8 ได้ที่นี่ และส่งเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล consular.jkt@mfa.go.th ในช่วงเวลาข้างต้น ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับแจ้งเหตุ หากเอกสารส่งมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น
  4. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ท่านยังคงมีสิทธิเลือกตั้งที่คูหาประจำเขตในประเทศไทยที่ท่านมีชื่ออยู่ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้
  5. สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ณ ที่เลือกตั้งกลางแบบคูหา ซึ่งจะจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา (ที่อยู่ Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia, 12950) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น. ขอให้ท่านตรวจสอบ (1) ชื่อ-สกุล (2) ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ และ (3) จังหวัดและเขตที่มีสิทธิเลือกตั้ง โดยในวันเลือกตั้ง (29 เมษายน 2566) ขอให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุแล้ว หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีเลขประจำตัวประชาชน อาทิ ใบขับขี่ (ตัวจริงเท่านั้น) มาแสดงด้วย
  6. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้ทางไปรษณีย์ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ท่านตามที่อยู่ในการจัดส่งที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยขอให้ท่านเตรียมถ่ายสำเนาเอกสารแสดงตนที่ออกโดยราชการไทย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ซึ่งท่านจะต้องส่งกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมบัตรเลือกตั้ง โดยเมื่อท่านได้รับซองเอกสารแล้ว ขอความกรุณาศึกษา “เอกสารแนะนำการลงคะแนน” ที่จัดส่งไปให้พร้อมบัตรเลือกตั้งโดยละเอียด และดำเนินการตามขั้นตอนในเอกสารดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การลงคะแนนเสียงของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยไม่เป็นบัตรเสีย และท่านจะต้องส่งเอกสารกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านบริการไปรษณีย์ของบริษัท Tiki โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  โดยซองเอกสารของท่านจะต้องส่งถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
  7. หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakarta

 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

เรื่อง วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

* * * * * * * * * * * * * *

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันเลือกตั้ง และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ๒ รูปแบบ ได้แก่

(๑) ที่เลือกตั้งกลาง (คูหา) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ในวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

(๒) การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยส่งบัตรเลือกตั้งให้ถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ภายในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)  นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑. วิธีการแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

๑.๑ ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยจะต้องมีการกรอกข้อมูล (๑) บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นสมาร์ทการ์ดฝังชิป และ (๒) หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

๑.๒ ยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ฝ่ายกงสุล) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ โดยยื่นแบบฟอร์มใบลงทะเบียน ส.ส. ๑/๗ (นร)
ตามแนบท้ายประกาศ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.thaiembassyjakarta.com/category/consular-information/ หัวข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๖๖” หรือมาขอรับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ) และแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๑) บัตรประจำตัวประชาชน (๒) หนังสือเดินทาง (๓) เอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

๑.๓ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามวิธีข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยแนบแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน ส.ส. ๑/๗ (นร) และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสามารถส่งเอกสารข้างต้นให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์ โดยระบุที่อยู่หน้าซอง Royal Thai Embassy, Jakarta Address: Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. No. 3.3 (Lot 8.8), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia, 12950 ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๖ โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖

๒. คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดำเนินการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใหม่ทั้งหมด โดยยกเลิกบัญชีเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ ดังนั้น คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ตามวิธีดังกล่าว

๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายถึง ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี) ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับจากวันเลือกตั้ง และต้องไม่เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิิทธิเลือกตั้ง กล่าวคือ ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ ไม่ถูกคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

๔. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลและลงประกาศบนเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ http://www.thaiembassyjakarta.com/category/consular-information/ หัวข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๖๖” และเฟสบุ๊ค “Royal Thai Embassy, Jakarta” โดยหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ผ่านช่องทาง inbox เฟสบุ๊คข้างต้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213