สารจากเอกอัครราชทูต

สารจากเอกอัครราชทูต ฯพณฯ ทรงพล สุขจันทร์
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่ที่มีความสำคัญยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ไทยเป็นอันดับสอง) เป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก

ในปัจจุบัน อินโดนีเซียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 16 ของโลก และคาดว่าภายในปี ค.ศ. 2030 เศรษฐกิจของอินโดนีเซียจะพัฒนาเติบโตขึ้นเป็นอันดับ 5 ของโลก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ป่าไม้ และทรัพยากรทางทะเล

ในด้านการพัฒนาประเทศ รัฐบาลอินโดนีเซียปัจจุบันได้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมภายในประเทศ โดยอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศเป็นสำคัญ ในขณะเดียวกัน ก็พยายามพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและเข้มแข็งในทิศทางที่พึ่งพาตนเอง โดยพยายามจำกัดการพึ่งพาเศรษฐกิจของต่างประเทศ

ในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในฐานะที่เป็นประเทศพี่ใหญ่ของโลกมุสลิม อินโดนีเซีย ได้พยายามแสดงบทบาทอันแข็งขันในการปกป้องผลประโยชน์ของโลกมุสลิมในกรอบเวทีระหว่างประเทศต่างๆ ในขณะที่อินโดนีเซียเพิ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ย่อมจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้อินโดนีเซียได้แสดงบทบาทสำคัญในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และต่อประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในความห่วงกังวลของประชาคมระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ภายใน 5-10 ปี ข้างหน้านี้ อินโดนีเซียจะเติบโตเป็นประเทศมหาอำนาจสำคัญในภูมิภาค ที่มีบทบาทแข็งขันเพิ่มมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นมหาอำนาจหลักประเทศหนึ่งในระบบเศรษฐกิจโลก

ในช่วงที่อินโดนีเซียกำลังพัฒนาไปสู่เส้นทางของการเป็นมหาอำนาจสำคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก น่าจะเป็นโอกาสของไทยที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียมาเป็นเวลานาน ในการที่จะเร่งกระชับความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียอย่างเต็มที่ในด้านเศรษฐกิจการลงทุน และร่วมมือกันในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดสองอันดับแรกของอาเซียน โดยสร้างมาตรฐานการพัฒนาร่วมกันในประเด็นระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ประมง สิ่งแวดล้อม และพลังงาน อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับอินโดนีเซีย เพื่อต่อยอดพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป ในอนาคต
ไทยเป็นประเทศแรกๆ ที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1950 โดยได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันเรื่อยมาเป็นลำดับ

ในปัจจุบัน (พ.ศ.2560) อินโดนีเซียเป็นคู่ค้าอันดับ 7 ของไทย มูลค่าการค้าระหว่างกันมากกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ไทยเป็นคู่ลงทุนอันดับ 12 ของอินโดนีเซีย โดยมีบริษัทขนาดใหญ่ของไทยประมาณ 30 บริษัทมาลงทุนในอินโดนีเซียในด้านต่างๆ อาทิ พลังงาน การทำเหมือง การเกษตร ยางพารา ชิ้นส่วนรถยนต์ และห้างสรรพสินค้า โดยมีมูลค่าการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันมีผลต่อการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย

โดยที่ประเทศไทยมีต้นทุนด้านความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียมากว่า 68 ปี มีต้นทุน leverage ด้านการลงทุนในอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญในด้านพลังงานและการเกษตร นอกจากนั้น ในด้าน การพัฒนา ไทยและอินโดนีเซียต่างกำลังปรับมาตรฐานในประเด็นต่างๆ เช่น ประมง ป่าไม้ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน อันย่อมจะทำให้ทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันในการผลักดัน ระเบียบวาระเหล่านี้ให้เป็นผลในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากในระดับทวิภาคีและขยายไปสู่ระดับภูมิภาคได้ต่อไป
ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมทำงานกับพวกเรา ทั้งภาครัฐ ทีมประเทศไทย ภาคเอกชน และภาคประชาชน นักศึกษาในอินโดนีเซีย ในการที่จะช่วยกันยกระดับ profile สร้าง recognition ของประเทศไทยในความสัมพันธ์กับอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับที่เป็น strategic partnership ได้ในที่สุด

ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตามีทีมประเทศไทยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ มีภาคเอกชนไทยที่เป็นมืออาชีพ สามัคคีและเหนียวแน่น และมีชุมชนนักศึกษาไทย ที่กำลังเรียนรู้แบบอย่างและประสบการณ์การพัฒนาของอินโดนีเซีย และสร้างความสัมพันธ์กับเยาวชนอินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอินโดนีเซียต่อไปในอนาคต ผมเห็นว่า ทุกภาคส่วนต่างต้องทำงานในบริบทของตน และในขณะเดียวกัน ก็สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในสาขาอาชีพต่างๆ ในการพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายกับฝ่ายอินโดนีเซียได้ ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราจะตระหนักถึงเป้าหมายของภารกิจสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น และต่างร่วมกันผลักดันในบริบทของตน สนับสนุนการทำงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาพร้อมสนับสนุนการทำงานของทีมประเทศไทย ชุมชนคนไทย ภาคเอกชนไทย และนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย ในบริบทที่จะเป็นการพัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในทิศทางดังกล่าว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213