หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Passport) 

 1. หนังสือเดินทางทุกเล่มจะต้องผลิตที่กรมการกงสุล กทม. และส่งมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. ในสถานการณ์ปัจจุบัน นับตั้งแต่วันยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์กว่าจะได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ อย่างไรก็ดี ท่านสามารถยื่นเรื่องมอบหมายผู้แทนรับหนังสือเดินทางแทนได้ที่กรมการกงสุล กทม. โดยขอให้แจ้งความประสงค์ภายในวันที่มาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 3. ขอให้วางแผนและเตรียมการล่วงหน้าในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการนำไปใช้ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจเช็ควันหมดอายุของหนังสือเดินทางเล่มเดิม เช่น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนสำหรับการใช้เดินทางระหว่างประเทศ หรือมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 เดือนสำหรับการดำเนินเรื่องขยายต่อ stay permit บางประเภทในอินโดนีเซีย
 4. ท่านที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง โปรดนัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ทางอีเมล consular.jkt@mfa.go.th (Subject: RENEW THAI PASSPORT) และรอรับอีเมลแจ้งยืนยันวันเวลานัดหมาย ทั้งนี้ ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตัวเอง เพื่อบันทึกข้อมูลชีวภาพตัวบุคคล (Biometric Data) ซึ่งรวมถึงการถ่ายภาพใบหน้า พิมพ์ลายนิ้วมือ และสแกนม่านตา
 5. สามารถตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaiembassyjakarta.com/services-consular-information/electronic-passport/
 6. กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย และประสงค์จะเดินทางกลับไทยโดยฉุกเฉิน สามารถยื่นเรื่องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) หรือหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport) เพื่อใช้แทนหนังสือเดินทางได้ โดยให้ดำเนินการตามข้อมูลในเว็บไซต์ http://www.thaiembassyjakarta.com/services-consular-information/passport-lost/

การยื่นคำร้อง

 • สามารถอีเมลขอนัดหมายวันและเวลาที่ consular.jkt@mfa.go.th (Subject: RENEW THAI PASSPORT) โดยระบุภาษาอังกฤษ Full Name / Passport Number / Passport Expiry Date / Mobile Phone number   ทั้งนี้ ปัจจุบันจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ สำหรับรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากวันที่เข้ามาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลทางชีวภาพตัวบุคคล
 • กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ทั้งบิดาและมารดาจะต้องเดินทางมาด้วยเพื่อลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หรือมีหนังสือให้ความยินยอมกรณีอยู่ในประเทศอื่น (ดูรายละเอียดที่เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง)
 • กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ท่านจะต้องไปแจ้งความต่อตำรวจท้องถิ่นก่อน เพื่อใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • หนังสือเดินทางอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 550,000 รูเปียห์ (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)
 • หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี สำหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทยแล้ว ค่าธรรมเนียม 800,000 รูเปียห์ (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

 1. สำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
  1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  3. ค่าธรรมเนียม 800,000 รูเปียห์ สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี / ค่าธรรมเนียม 550,000 รูเปียห์ สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี
 2. สำหรับผู้เยาว์ อายุ 15-20 ปีบริบูรณ์
  1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  3. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงหรือสำเนา)
  4. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง (หรือหนังสือเดินทางในกรณีที่บิดา
   หรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ)
  5. ในกรณีที่บิดาหรือมารดาไม่ได้มายื่นเรื่องด้วย บุคคลที่ไม่ได้เดินทางมาจะต้องจัดทำหนังสือยินยอมที่สถานทูตไทย หรือที่ว่าการอำเภอในไทย
  6. ค่าธรรมเนียม 550,000 รูเปียห์ สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี
 3. สำหรับผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
  1. สูติบัตร (ฉบับจริงหรือสำเนา)
  2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง)
  3. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงหรือสำเนา)
  4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ กรณีอายุครบ 7 ปีขึ้นไป (ฉบับจริง)
  5. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง (หรือหนังสือเดินทางในกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ)
  6. ทั้งมารดาและบิดาจะต้องมาด้วยในวันที่ทำหนังสือเดินทาง ในกรณีที่บิดาหรือมารดาไม่ได้มายื่นเรื่องด้วย บุคคลที่ไม่ได้เดินทางมาจะต้องจัดทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศและหนังสือมอบอำนาจที่สถานทูตไทย หรือที่ว่าการอำเภอในไทย
  7. ค่าธรรมเนียม 550,000 รูเปียห์ สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี
 4. สำหรับพระภิกษุ
  1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง)
  2. หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ (ฉบับจริงหรือสำเนา)
  3. หนังสืออนุมัติจากสานักงานพระพุทธศาสนา (ฉบับจริงหรือสำเนา)
  4. หนังสือแต่งตั้งสมณศักดิ์ (ฉบับจริงหรือสำเนา)
  5. ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนวัดที่มีชื่ออยู่ ณ ปัจจุบัน (ฉบับจริงหรือสำเนา)
  6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) (ฉบับจริงหรือสำเนา)
  7. ค่าธรรมเนียม 550,000 รูเปียห์ สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี

หมายเหตุ

 1. บัตรประชาชนต้องยังคงมีอายุใช้งานและยังไม่ถูกยกเลิก
 2. ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องนำใบแจ้งความตำรวจท้องถิ่นมายื่นเป็นหลักฐาน
 3. กรณีผู้เยาว์ที่มีเพียงบิดาหรือมารดาเป็นผู้ปกครอง จะต้องนำหลักฐานอื่นมายื่นประกอบคำร้อง ได้แก่ คำสั่งศาลที่มอบให้บิดาหรือมารดาเป็นผ้มีอำนาจปกครองบุตร (กรณีหย่าร้างหรือสูญหาย) ใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา (กรณีเสียชีวิต)
 4. กรณีการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกสำหรับเด็กที่เกิดในต่างประเทศ และยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ผู้ปกครองจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กเข้ามายื่นเป็นเอกสารประกอบ และจะต้องดำเนินเรื่องขอเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนในประเทศไทยและขอเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในโอกาสแรก เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
 5. กรณีผู้เยาว์อายุครบ 7 ปีและก่อนหน้านี้เคยมีหนังสือเดินทางมาแล้วแต่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน สถานทูตจะไม่สามารถรับคำร้องหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ เนื่องจากจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นประกอบ ซึ่งบัตรใบแรกไม่สามารถออกโดยสถานทูตไทยในต่างประเทศได้ บิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถพาบุตรเดินทางกลับประเทศไทย (โดยใช้หนังสือเดินทางที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้วเดินทางกลับไทยโดยไม่แวะผ่านประเทศอื่น) เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาขนใบแรกและยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย

การรับหนังสือเดินทาง

 • ช่วงเวลารับหนังสือเดินทาง ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-16.00 น. ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ผู้ร้องจะต้องนำใบรับเล่ม และหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาด้วย
 • กรณีที่ให้ผู้อื่นมารับเล่มแทน ผู้ร้องจะต้องกรอกชื่อผู้รับเล่มในใบรับเล่มและลงนามกำกับให้ถูกต้อง โดยเอกสารที่ผู้รับเล่มจะต้องนำมาด้วย ได้แก่ (1) ใบรับเล่ม (2) หนังสือเดินทางเล่มเดิมของผู้ร้อง และ (3) หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเล่ม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213