หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

การยื่นคำร้อง

 • ช่วงเวลาเปิดรับคำร้อง ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตด้วยตนเอง
 • กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ทั้งบิดาและมารดาจะต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หรือมีหนังสือให้ความยินยอม (ดูรายละเอียดที่เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง)
 • กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ท่านจะต้องไปแจ้งความต่อตำรวจท้องถิ่นก่อน เพื่อใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • การผลิตและรับหนังสือเดินทางฉบับใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์
 • ค่าธรรมเนียม 520,000 รูเปียห์ (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

 1. สำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง)
  3. ค่าธรรมเนียม 520,000 รูเปียห์
 2. สำหรับผู้เยาว์ อายุ 15-20 ปีบริบูรณ์
  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. หนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ในกรณีที่ไม่ได้มายื่นเรื่องด้วย)
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (หรือสำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่บิดา
   หรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ)
  6. ค่าธรรมเนียม 520,000 รูเปียห์
 3. สำหรับผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
  1. สูติบัตร (ฉบับจริง)
  2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. หนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (ในกรณีที่บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองไม่ได้มาด้วย)
  5. หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นพาผู้เยาว์มาทำหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองไม่ได้มาด้วย)
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (หรือสำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่บิดา
   หรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ)
  7. ค่าธรรมเนียม 520,000 รูเปียห์
 4. สำหรับพระภิกษุ
  1. หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ (ฉบับจริง)
  2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง)
  3. หนังสืออนุมัติจากสานักงานพระพุทธศาสนา (ฉบับจริง อายุไม่เกิน 90 วัน)
  4. หนังสือแต่งตั้งสมณศักดิ์ (ฉบับจริง)
  5. ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนวัดที่มีชื่ออยู่ ณ ปัจจุบัน (สำเนา)
  6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ฉบับจริง) (หากมี)
  7. ค่าธรรมเนียม 520,000 รูเปียห์
หมายเหตุ

 1. บัตรประชาชนต้องยังคงมีอายุใช้งานและยังไม่ถูกยกเลิก
 2. ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องนำใบแจ้งความตำรวจท้องถิ่นมายื่นเป็นหลักฐาน
 3. กรณีผู้เยาว์ที่มีเพียงบิดาหรือมารดาเป็นผู้ปกครอง จะต้องนำหลักฐานอื่นมายื่นประกอบคำร้อง ได้แก่ คำสั่งศาลที่มอบให้บิดาหรือมารดาเป็นผ้มีอำนาจปกครองบุตร (กรณีหย่าร้างหรือสูญหาย) ใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา (กรณีเสียชีวิต)
 4. กรณีการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกสำหรับเด็กที่เกิดในต่างประเทศ และยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ผู้ปกครองจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กเข้ามายื่นเป็นเอกสารประกอบ และจะต้องดำเนินเรื่องขอเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนในประเทศไทยและขอเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในโอกาสแรก เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

การรับหนังสือเดินทาง

 • ช่วงเวลารับหนังสือเดินทาง ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-16.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ผู้ร้องจะต้องนำใบรับเล่ม และหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาด้วย
 • กรณีที่ให้ผู้อื่นมารับเล่มแทน ผู้ร้องจะต้องกรอกชื่อผู้รับเล่มในใบรับเล่มและลงนามกำกับให้ถูกต้อง โดยเอกสารที่ผู้รับเล่มจะต้องนำมาด้วย ได้แก่ (1) ใบรับเล่ม (2) หนังสือเดินทางเล่มเดิมของผู้ร้อง และ (3) หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเล่ม
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยกเลิกหนังสือเดินทางเล่มเก่า และคืนให้กับผู้ร้อง พร้อมกับหนังสือเดินทางเล่มใหม่และใบเสร็จรับเงิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213