การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
  2. หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่ศึกษาอยู่: ระบุชื่อและนามสกุลนักศึกษา เลขหนังสือเดินทาง ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ ระยะเวลาของหลักสูตร ปีการศึกษาในปัจจุบัน และปีที่จะจบการศึกษา
  3. หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย โดยผู้แปลลงนาม และระบุ ‘รับรองการแปลถูกต้อง’ : แปลทั้งฉบับรวมถึงหัวและท้ายกระดาษ อย่างละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน (ในกรณีที่แปลเอง ขอให้ลงชื่อผู้แปลกำกับ โดยลงนามให้เหมือนในหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้แปลมาด้วย)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  6. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  7. สำเนาหนังสือเดินทาง
  8. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9)
  9. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) (ถ้ามี)
  10. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 210,000 รูเปียห์

**ในกรณีที่ประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งคืนเอกสารทางไปรษณีย์ กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และแนบเงินค่าจัดส่ง 50,000 รูเปียห์มาด้วย**

ทั้งนี้ เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213