การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

รวบรวมเอกสารส่งทางไปรษณีย์มาที่ Royal Thai Embassy, Jakarta JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav.NO. 3.3 (Lot 8.8), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950 ดังนี้ :

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ดาวน์โหลด)
 2. หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ฉบับภาษาอินโดนีเซีย (ฉบับจริง) ซึ่งระบุชื่อและนามสกุลนักศึกษา เลขหนังสือเดินทาง ระดับการศึกษา สาขาวิชา คณะ ระยะเวลาของหลักสูตร ปีการศึกษาในปัจจุบัน และปีที่จะจบการศึกษา
 3. หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาที่ได้แปลเป็นภาษาไทยแล้ว โดยผู้แปลลงนาม และระบุ ‘รับรองการแปลถูกต้อง’ : แปลทั้งฉบับ รวมถึงหัวและท้ายกระดาษอย่างละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน (ในกรณีที่แปลเอง ขอให้ลงชื่อผู้แปลกำกับ โดยลงนามให้เหมือนในหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้แปลมาด้วย)
 4. สำเนา ทะเบียนบ้าน
 5. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน
 6. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 7. สำเนา หนังสือเดินทาง
 8. สำเนา ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9)
 9. สำเนา หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) (ถ้ามี)
 10. เงินสดค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร 210,000 รูเปียห์ และค่าการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ 50,000 รูเปียห์ รวม 260,000 รูเปียห์
 11. ใส่ซองจดหมายเปล่าสำหรับการส่งเอกสารกลับถึงนักเรียน/นักศึกษาในอินโดนีเซีย พร้อมเขียนจ่าหน้าซองที่อยู่ของนักเรียน/นักศึกษาในอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเอกสารแล้ว จะตรวจสอบความครบถ้วนเอกสาร และใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 5 วันทำการ

(กรณีอยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล โทรศัพท์ 0 2575 1058 โทรสาร 0 2575 1054)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213