การจดทะเบียนหย่า

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

  1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนสมรส
  2. คำร้องขอจดทะเบียนการหย่า (แบบ ข.)
  3. หนังสือสัญญาหย่า
  4. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของคู่ตกลงหย่าฝ่ายชายและหญิง
  5. พยานอย่างน้อย 2 คน
  6. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของพยาน

หมายเหตุ
ระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยฝ่ายชายและหญิงนำเอกสารอย่างครบถ้วนมายื่นที่สถานเอกอัครราชทูต และรอการติดต่อกลับนัดหมายเพื่อให้ฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง และพยานอย่างน้อย 2 คน เดินทางมาลงนามในเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213