การจดทะเบียนสมรส

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

 1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (แบบ ก.)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของฝ่ายชายและหญิง พร้อมสำเนา
 3. หนังสือเดินทางของฝ่ายชายและหญิง พร้อมสำเนา
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของฝ่ายชายและหญิง พร้อมสำเนา
 5. หนังสือรับรองความเป็นโสดของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
  • ในกรณีคู่สมรสชาวไทย สามารถขอหนังสือรับรองความเป็นโสดได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ
  • ในกรณีคู่สมรสชาวต่างประเทศ จะต้องขอหนังสือรับรองความเป็นโสดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ โดยผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษและได้รับการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นๆ
 6. พยานอย่างน้อย 2 คน
 7. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของพยาน

กรณีผู้ร้องขอยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 1. ผู้มีอำนาจให้ความยินยอม หรือหนังสือให้ความยินยอม
 2. คำพิพากษาหรือคำสั่งศาล (แล้วแต่กรณี)

หมายเหตุ
ระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยบุคคลชาวไทย 1 คนนำเอกสารอย่างครบถ้วนมายื่นที่สถานเอกอัครราชทูต และรอการติดต่อกลับนัดหมายเพื่อให้ฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง และพยานอย่างน้อย 2 คน เดินทางมาลงนามในเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213