การรับรองเอกสาร

การจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนในประเทศไทยดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยแทน (กรณีไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย)

– ดำเนินการ เช่น ขอหนังสือรับรอง (หนังสือรับรองความเป็นโสด)  หรือคัดสำเนาเอกสารประจำตัวบุคคล (สำเนาสูติบัตร/มรณบัตร/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/สำเนาทะเบียนบ้าน/ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว) เป็นต้น

ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น.

1. คำร้องนิติกรณ์
2. หนังสือมอบอำนาจ กรอกข้อมูลการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปดำเนินการแทนที่หน่วยงานราชการไทย โดยนำเอกสารนี้มาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
3. บัตรประจำตัวประชาชนไทย ของผู้มอบอำนาจ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย ของผู้รับมอบอำนาจ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการมอบอำนาจ
7. ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร ฉบับละ 210,000 รูเปียห์ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด)

 

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยสำหรับการใช้ในประเทศอินโดนีเซีย

– เอกสาร เช่น หนังสือรับรองความเป็นโสด  หนังสือมอบอำนาจ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ปริญญาบัตร  เป็นต้น
– เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์และแปลเป็นภาษาอังกฤษที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลในประเทศไทย (หรือสถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารในประเทศไทย) ก่อนนำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในระยะเวลา 6 เดือน (ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล)

ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น.

1. คำร้องนิติกรณ์
2. เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยที่ได้ผ่านการรับรองนิติกรณ์และแปลเป็นภาษาอังกฤษที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลในประเทศไทย (หรือสถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารในประเทศไทย) ก่อนนำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในระยะเวลา 3 เดือน
3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยและหนังสือเดินทางไทยของผู้ร้อง
4. เอกสารมอบอำนาจ กรณีผู้ร้องไม่ได้เดินทางมายื่นเรื่องเอง
5. ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร ฉบับละ 210,000 รูเปียห์ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด)

 

การจัดทำหนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางไทย

– กรณีบุตรอายุยังไม่ถึง 20 ปี โดยบิดา/มารดาไม่สามารถพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทยหรือสถานเอกอัครราชทูตฯ ในประเทศนอกเหนือจากอินโดนีเซีย

ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น.

1. คำร้องนิติกรณ์
2. หนังสือให้ความยินยอม (สำหรับการทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) และ หนังสือมอบอำนาจ กรอกข้อมูล โดยนำเอกสารนี้มาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
3. บัตรประจำตัวประชาชนไทย ของผู้มอบอำนาจ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย ของผู้รับมอบอำนาจ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาสูติบัตรของผู้เยาว์
7. ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร ฉบับละ 210,000 รูเปียห์ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด)

 

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการโครเอเชียและเซอร์เบีย

– เอกสาร เช่น หนังสือรับรองความเป็นโสด  หนังสือมอบอำนาจ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ปริญญาบัตร  เป็นต้น
– เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์จากสถานเอกอัครราชทูตโครเอเชียหรือสถานเอกอัครราชทูตเซอร์เบีย และกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียก่อนนำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในระยะเวลา 6 เดือน

ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น.

1. คำร้องนิติกรณ์
2. เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการโครเอเชียหรือเซอร์เบีย ซึ่งได้ผ่านการรับรองนิติกรณ์และแปลเป็นภาษาอังกฤษจากสถานเอกอัครราชทูตโครเอเชียหรือสถานเอกอัครราชทูตเซอร์เบียและกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ก่อนนำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในระยะเวลา 3 เดือน
3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยและหนังสือเดินทางไทยของผู้ร้อง
4. เอกสารมอบอำนาจ กรณีผู้ร้องไม่ได้เดินทางมายื่นเรื่องเอง
5. ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร ฉบับละ 210,000 รูเปียห์ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด)

 

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการอินโดนีเซีย

– เอกสาร เช่น หนังสือรับรองความเป็นโสด  หนังสือมอบอำนาจ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ปริญญาบัตร  เป็นต้น
– ปกติเอกสารดังกล่าวจะผ่านกระบวนการรับรองจาก (1) กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย (2) กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย (3) สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และ (4) กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลในประเทศไทย ตามลำดับ (ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล)

กรณีที่ประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรอง ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น.

1. คำร้องนิติกรณ์
2. เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการอินโดนีเซียที่ได้ผ่านกระบวนการรับรองจากกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย และกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย แล้ว ก่อนนำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในระยะเวลา 6 เดือน
3. บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางของผู้ร้อง
4. เอกสารมอบอำนาจ กรณีผู้ร้องไม่ได้เดินทางมายื่นเรื่องเอง
5. ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร ฉบับละ 210,000 รูเปียห์ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด)

 

การรับรองเอกสารประเภทอื่นที่ออกในประเทศอินโดนีเซีย

– เอกสาร เช่น หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น
– ปกติเอกสารดังกล่าวจะผ่านกระบวนการรับรองจาก (1) Notary Public (2) กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย (3) กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย (4) สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และ (5) กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลในประเทศไทย ตามลำดับ (ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล)

กรณีที่ประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรอง ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น.

1. คำร้องนิติกรณ์
2. เอกสารที่ออกในประเทศอินโดนีเซียที่ได้ผ่านกระบวนการรับรองจาก (1) Notary Public (2) กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย และ (3) กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย แล้ว ก่อนนำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในระยะเวลา 3 เดือน
3. บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางของผู้ร้อง
4. เอกสารมอบอำนาจ กรณีผู้ร้องไม่ได้เดินทางมายื่นเรื่องเอง
5. ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร ฉบับละ 210,000 รูเปียห์ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด)

คลิกที่นี่เพื่อเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213