การแจ้งตาย

สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถจดทะเบียนคนตายและออกมรณบัตรให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่เสียชีวิตในอินโดนีเซีย โดยผู้แจ้งจะต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย
  2. ใบรับรองการเสียชีวิตซึ่งออกโดยโรงพยาบาลท้องถิ่น พร้อมสำเนา
  3. ใบแจ้งความการเสียชีวิตซึ่งออกโดยสถานีตำรวจของอินโดนีเซีย พร้อมสำเนา
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ตาย
  5. หลักฐานอื่น ๆ ของผู้ตาย (หากมี)
  6. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้แจ้ง พร้อมสำเนา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213