การแจ้งตาย

สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถจดทะเบียนคนตายและออกมรณบัตรให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่เสียชีวิตในอินโดนีเซีย โดยผู้แจ้งจะต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย
  2. ใบรับรองการเสียชีวิตซึ่งออกโดยโรงพยาบาลท้องถิ่น
  3. ใบแจ้งการเสียชีวิตซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการท้องถิ่นของอินโดนีเซีย หรือ ใบแจ้งความการเสียชีวิตซึ่งออกโดยสถานีตำรวจอินโดนีเซีย พร้อมกับนำเอกสารดังกล่าวไปผ่านกระบวนการรับรองเอกสาร (รับรองที่กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย และกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียตามลำดับ ตามกฎกระทรวงการต่างประเทศไทย ปี 2562)
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ตาย
  5. หลักฐานอื่น ๆ ของผู้ตาย (หากมี)
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้แจ้ง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213