บัตรประจำตัวประชาชน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เริ่มเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทยผู้มีถิ่น พำนักในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
สามารถอีเมล consular.jkt@mfa.go.th (Subject: THAI ID CARD) แจ้งเหตุผลขอทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับการพิจารณารายกรณี

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
  2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิม
  3. หนังสือเดินทาง
  4. บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักในอินโดนีเซีย (KITAS/KITAP)

อัตราค่าธรรมเนียม

  • กรณีบัตรเก่าหมดอายุ และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ไม่มีค่าธรรมเนียม
  • กรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด มีค่าธรรมเนียม 50,000 รูเปียห์ ทั้งนี้ กรุณานำเอกสารที่ทางราชการออกให้และมีภาพถ่ายปรากฏ อาทิ หนังสือเดินทางไทย ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของไทย มาแสดงแทน
  • กรณีขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร มีค่าธรรมเนียม 5,000 รูเปียห์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213