หนังสือเดินทางสูญหาย

กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

ในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายในประเทศอินโดนีเซีย ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ติดต่อสถานีตำรวจท้องถิ่นเพื่อแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหาย โดยเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินขาเข้าประเทศอินโดนีเซียไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ด้วย
 2. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เพื่อขอรับเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน/ชั่วคราว ฉบับใหม่ โดยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1. ใบแจ้งความที่ออกโดยสถานีตำรวจอินโดนีเซีย
  2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
  3. สำเนาตั๋วเครื่องบินขาเข้าและออกอินโดนีเซีย
  4. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย (หากมี)
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี)
  6. แบบฟอร์มคำร้อง
 3. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกเอกสารการเดินทางฉบับใหม่ ได้แก่ หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – C.I.) สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินตรง หรือหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่น หรือมีการแวะต่อเครื่องบิน โดยในกรณีหนังสือเดินทางชั่วคราว มีค่าธรรมเนียม 130,000 รูเปียห์ ทั้งนี้ สามารถปรึกษาเกี่ยวกับการจอง/เลื่อนตั๋วเครื่องบินขาออกจากอินโดนีเซียที่เหมาะสมด้วย
 4. หลังจากที่ได้รับเอกสารการเดินทางฉบับใหม่และหนังสือนำจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ผู้ร้องจะต้องเดินทางไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซีย (Directorate General of Immigration) ชั้น 11 ตั้งอยู่ที่ Jl. H. R. Rasuna Said Kav.X-6 Nomor 8, Kuningan-Jakarta Selatan (Call Center : (021) 5225 029, 5225 028) เพื่อขอประทับตรา Exit Permit ดังนั้น ในการจอง/เลื่อนตั๋วเครื่องบินขาออกจากอินโดนีเซีย จึงควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 1 วัน สำหรับการดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย
 5. หลังจากที่ได้รับการประทับตรา Exit Permit แล้ว กรุณาส่งต่อข้อมูลการจอง/เลื่อนตั๋วเครื่องบินขาออกจากอินโดนีเซียให้ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ ทางอีเมลของกงสุล consular.jkt@mfa.go.th หรือ LINE ID ของกงสุล “manakorn” เพื่อประสานงานต่อไป
 6. ในกรณีที่ผู้ร้องมีถิ่นพำนักในอินโดนีเซีย (มี KITAS หรือ KITAP) ผู้ร้องจะต้องเดินทางไปขอประทับตรา Exit Permit ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นที่เป็นผู้ออก KITAS/KITAP ก่อนที่จะสามารถเดินทางกลับประเทศไทย

เบอร์มือถือฉุกเฉินกงสุล +๖๒ ๘ ๑๑๑๘ ๖๒๕๓
อีเมลกงสุล consular.jkt@mfa.go.th
LINE ID กงสุล “manakorn”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213