หนังสือเดินทางสูญหาย

กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

ในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายในประเทศอินโดนีเซีย ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ติดต่อสถานีตำรวจท้องถิ่นเพื่อแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหาย โดยเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินขาเข้าประเทศอินโดนีเซียไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ด้วย (หากมี)
 2. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เพื่อขอรับเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน/หนังสือเดินทางฉุกเฉิน ฉบับใหม่ โดยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1. ใบแจ้งความที่ออกโดยสถานีตำรวจอินโดนีเซีย
  2. สำเนาตั๋วเครื่องบินขาเข้าและออกอินโดนีเซียเดิม (หากมี)
  3. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย (หากมี)
  4. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือสำเนา (หากมี)
  5. แบบฟอร์มคำร้อง
 3. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกเอกสารการเดินทางฉบับใหม่ ได้แก่ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินตรง โดยรับได้ภายใน 1 วันทำการหรือภายในวันเดียวกัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม หรือหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport) สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่น หรือมีการแวะต่อเครื่องบิน โดยมีค่าธรรมเนียม 120,000 รูเปียห์ โดยรับได้ภายใน 1 วันทำการหรือภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถปรึกษาเกี่ยวกับการจอง/เลื่อนตั๋วเครื่องบินขาออกจากอินโดนีเซียที่เหมาะสมด้วย
 4. หลังจากที่ได้รับเอกสารการเดินทางฉบับใหม่และหนังสือนำจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ผู้ร้องจะต้องเดินทางไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียที่ท่าอากาศยาน เพื่อขอประทับตรา Exit Permit ดังนั้น จึงควรรอรับประทับตรา Exit Permit ก่อนการจอง/เลื่อนตั๋วเครื่องบินขาออกจากอินโดนีเซีย
 5. หลังจากที่ได้รับการประทับตรา Exit Permit แล้ว กรุณาส่งต่อข้อมูลการจอง/เลื่อนตั๋วเครื่องบินขาออกจากอินโดนีเซียให้ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ ทางอีเมลของกงสุล consular.jkt@mfa.go.th  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการประสานงานกับทางการอินโดนีเซียและไทยต่อไป
 6. ในกรณีที่ผู้ร้องมีถิ่นพำนักในอินโดนีเซีย (มี KITAS หรือ KITAP) ผู้ร้องจะต้องเดินทางไปขอประทับตรา Exit Permit ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นที่เป็นผู้ออก KITAS/KITAP ก่อนที่จะสามารถเดินทางกลับประเทศไทย

ติดต่อทาง Facebook Chat : Royal Thai Embassy, Jakarta
เบอร์มือถือฉุกเฉินกงสุล +๖๒ ๘ ๑๑๑๘ ๖๒๕๓
อีเมลกงสุล consular.jkt@mfa.go.th

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213