หน่วยงานไทยในอินโดนีเซีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav.NO. 3.3 (Lot 8.8), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.
+62 21 2932 8190 – 94
+62 21 2932 8199, 2932 8201, 2932 8213
thaijkt@thaiembassy.co.id
1. นายประพันธ์ ดิษยทัต
เอกอัครราชทูต
2. นางหทัยชนก ฤทธาคนี ฟรูโม
อัครราชทูต
3. นางสิริชาดา ทองตัน
อัครราชทูตที่ปรึกษา
4. นางสาวปราณี ประสม
อัครราชทูตที่ปรึกษา
5. นางสาวชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการลงทุน)
6. นายนวิน จิราพันธุ์
ที่ปรึกษา
7. นางสาวจุฑามาศ ฉันทบรรเลิศ
เลขานุการเอก
8. นางสาวพามิลา สิริชัชนินทร์
เลขานุการเอก
9. นางสาวนภัส ดำขำ
เลขานุการเอก
10. นายวิวัฒน์ เที่ยงธรรม
เลขานุการโท
11. นางสาวณัชฐ์ศรินณ์ วิทยาถาวร
เลขานุการโท

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา

Jl. Imam Bonjol No.74, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
+62 2 1310 5966
thaijkm@thaijkm.org
1.นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
2. นายปิยะพงษ์ นันต์ธนะ
อัครราชทูต
3. นายปรินทร อภิญญานันท์
อัครราชทูตที่ปรึกษา
4. นางสาวฤทัยชนก จริงจิตร
อัครราชทูตที่ปรึกษา (AEC)
5. นางสาวจุฑาธัช จันทรพงศ์
ที่ปรึกษา
6. นางสาวมาติกา เติมผาติ
เลขานุการเอก (ASCC)
7. นางณัชชา จิราพันธุ์
เลขานุการเอก
8. นายอภิภพ ภูลพิพัฒน์
เลขานุการโท
9. นางณัฐวดี ศุภการ
เลขานุการโท

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยและสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8202
+62 21 2932 8203
offattache@yahoo.com
1. นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/กรุงจาการ์ตา และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย/กรุงจาการ์ตา
2. พันจ่าอากาศเอก พยนต์ โยมา
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/กรุงจาการ์ตา

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำกรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8204
+62 21 2932 8205
rtajakarta@gmail.com
1. พันเอก ศุภกาณจน์ จินดาวัฒน์
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/กรุงจาการ์ตา และรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย/กรุงจาการ์ตา
2. พันโท พลเก้า สินพูลผล
รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/กรุงจาการ์ตา
3. จ่าสิบเอก วีรยุทธ ธีรชัยสุรนันท์
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/กรุงจาการ์ตา

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8206
+62 21 2932 8207
rtn.atc.jakarta@gmail.com
1. นาวาเอก ดุลยวัฒน์ เชาวน์ดี
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ/กรุงจาการ์ตา และรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย/กรุงจาการ์ตา
2. พันจ่าเอก ถิรวุฒิ ปรีชา
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ/กรุงจาการ์ตา

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8214 – 15
+62 21 2932 8216
agri-jkt@thaiagrijkt.com
1.นางสาวปุญชรัสมิ์ เหมือนสร้อย
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8217 – 18
+62 21 2932 8219
enquiry@thaitrade.co.id, thaitradejkt@gmail.com
1. นางหทัยชนก สีวะรา
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
2. นายกำธรพล บัวเพชร
ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)

ททท. สำนักงานกรุงจาการ์ตา

The Plaza Office Tower, 38th Floor Jl. M.H. Thamrin Kav. 28 – 30 Jakarta 10350
+62 21 2992 2353
+62 21 2992 8355
tatjak@tat.or.th
1. นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล
ผู้อำนวยการ
2. นางสาวพิจาริณี โล่ชัยยะกูล
รองผู้อำนวยการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงจาการ์ตา

Wisma Nusantara, 26th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 59, Jakarta 10350
+62 2 1390 3588
+62 2 1390 4318

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213