หน่วยงานไทยในอินโดนีเซีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav.NO. 3.3 (Lot 8.8), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.
+62 21 2932 8190 – 94
+62 21 2932 8199, 2932 8201, 2932 8213
thaijkt@biz.net.id
1. นายทรงพล สุขจันทร์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
2. นางจิราพร สุดานิช
อัครราชทูต
3. นายชัชวาล วรขจรวิรัตน์
อัครราชทูตที่ปรึกษา
4. นางสาวณภัทร ทัพพันธุ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา เศรษฐกิจและการลงทุน
5. นางสาวธิดา สุขีลาภ
อัครราชทูตที่ปรึกษา
6. นางสาวลลนา ศรีสอน
เลขานุการเอก
7. นายพงศ์ภพ เมธากุลวัฒน์
เลขานุการเอก
8. นายเสฏฐพล พชรพสิษฐ์กุล
เลขานุการเอก
9. นายมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
เลขานุการโท
10. นางสาวสิริกันยา น้อยอรุณ
เลขานุการโท
11. นายเสถียร โคตรคันทา
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวรัตนาวดี โฮ้วบำเพ็ญ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา

Sentral Senayan 1, 3rd Floor Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270
+62 2 1572 5767
+62 2 1572 4206
thaijkm@thaijkm.org
1. นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
2. นายกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์
อัครราชทูต
3. นางฉัตรวดี จินดาวงษ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา
4. นางสาวพัชรมณฑ์ ศิริวัฒนา
ที่ปรึกษา
5. นายไกรจักร ธีรตยาคีนันท์
ที่ปรึกษา
6. นายจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ
เลขานุการเอก
7. นางปรินทร ดิษฐอำนาจ
เลขานุการเอก
8. นางสาวธัญลักษณ์ กิจบุญชู
ผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยและสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8202
+62 21 2932 8203
offattache@yahoo.com
1. นาวาอากาศเอก วสุ มโนสิทธิศักดิ์
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/กรุงจาการ์ตา และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย/กรุงจาการ์ตา
2. พันจ่าอากาศเอก นิธิกร อินต๊ะวิน
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/กรุงจาการ์ตา

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำกรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8204
+62 21 2932 8205
rtajakarta@gmail.com
1. พันเอก ปกรณ์ สุทธิลักษณ์
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/กรุงจาการ์ตา และรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย/กรุงจาการ์ตา
2. พันโท ชิตพล จิระรัตน์พิศาล
รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/กรุงจาการ์ตา
3. จ่าสิบเอก ชยพล สาวิลุน
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/กรุงจาการ์ตา

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8206
+62 21 2932 8207
rtn.atc.jakarta@gmail.com
1. นาวาเอก รัชดา ซึ้งถาวร ร.น.
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ/กรุงจาการ์ตา และรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย/กรุงจาการ์ตา
2. พันจ่าเอก สุมนต์ชัย บำเพ็ญอยู่
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ/กรุงจาการ์ตา

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8214 – 15
+62 21 2932 8216
agri-jkt@indo.net.id
1. นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8217 – 18
+62 21 2932 8219
enquiry@thaitrade.co.id, thaitradejkt@gmail.com
1. นางสาวภรภัทร พันธ์งอก
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
2. นางสาววิศณี เอี่ยมสอาด
ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)

ททท. สำนักงานกรุงจาการ์ตา

The Plaza Office Tower, 38th Floor Jl. M.H. Thamrin Kav. 28 – 30 Jakarta 10350
+62 21 2992 2353
+62 21 2992 8355
tatjak@tat.or.th
1. นายโสภณ ตันตโยทัย
ผู้อำนวยการ
2. นางสาวศิริมนัส พิมพะกร
รองผู้อำนวยการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงจาการ์ตา

Wisma Nusantara, 26th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 59, Jakarta 10350
+62 2 1390 3588
+62 2 1390 4318
1. นายวีรวัตร สวัสดิบุตร
ผู้จัดการทั่วไป
2.นายธีระศักดิ์ โล่ห์แก้ว
ผู้จัดการการบริการสนามบิน ประจำท่าอากาสยานนานาชาติซูการ์โนฮัตตา
3.นายสุริยะ สำเนียงหงษ์
ผู้จัดการการบริการสนามบิน ประจำท่าอากาสยานนานาชาติไอ กุสติ นูรายห์ ราย เดนปาร์ซา บาหลี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213