หน่วยงานไทยในอินโดนีเซีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav.NO. 3.3 (Lot 8.8), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.
+62 21 2932 8190 – 94
+62 21 2932 8199, 2932 8201, 2932 8213
thaijkt@thaiembassy.co.id
1.นายประพันธ์ ดิษยทัต
เอกอัครราชทูต
2. นางสิริชาดา ทองตัน
อัครราชทูตที่ปรึกษา
3. นางสาวณภัทร ทัพพันธุ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา เศรษฐกิจและการลงทุน
4. นางสาวปราณี ประสม
อัครราชทูตที่ปรึกษา
5. นายพงศ์ภพ เมธากุลวัฒน์
เลขานุการเอก
6. นางสาวสิริกันยา น้อยอรุณ
เลขานุการเอก
7. นางสาวพามิลา สิริชัชนินทร์
เลขานุการเอก
8. นางสาวจุฑามาศ ฉันทบรรเลิศ
เลขานุการเอก
9. นางสาวนภัส ดำขำ
เลขานุการโท
10. นายเสถียร โคตรคันทา
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวรัตนาวดี โฮ้วบำเพ็ญ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา

Jl. Imam Bonjol No.74, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
+62 2 1310 5966
thaijkm@thaijkm.org
1.นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
2. นายกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์
อัครราชทูต
3. นายปรินทร อภิญญานันท์
อัครราชทูตที่ปรึกษา
4. นางสาวฤทัยชนก จริงจิตร
อัครราชทูตที่ปรึกษา(AEC)
5. นางสาวปรินทร ดิษฐอำนาจ
เลขานุการเอก
6. นายจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ
เลขานุการเอก
7. นายอภิภพ ภูลพิพัฒน์
เลขานุการโท
8. นางณัฐวดี ศุภการ
เลขานุการตรี

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยและสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8202
+62 21 2932 8203
offattache@yahoo.com
1. นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/กรุงจาการ์ตา และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย/กรุงจาการ์ตา
2. พันจ่าอากาศเอก นิธิกร อินต๊ะวิน
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/กรุงจาการ์ตา

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำกรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8204
+62 21 2932 8205
rtajakarta@gmail.com
1. พันเอก กิตติศักดิ์ เพ็ชรน้อย
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/กรุงจาการ์ตา และรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย/กรุงจาการ์ตา
2. พันโท ชิตพล จิระรัตน์พิศาล
รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/กรุงจาการ์ตา
3. จ่าสิบเอก วีรยุทธ ธีรชัยสุรนันท์
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/กรุงจาการ์ตา

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8206
+62 21 2932 8207
rtn.atc.jakarta@gmail.com
1. นาวาเอก ดุลยวัฒน์ เชาวน์ดี
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ/กรุงจาการ์ตา และรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย/กรุงจาการ์ตา
2. พันจ่าเอก ศุภกร จักรวรกุล
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ/กรุงจาการ์ตา

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8214 – 15
+62 21 2932 8216
agri-jkt@thaiagrijkt.com
1.นางสาวปุญชรัสมิ์ เหมือนสร้อย
รักษาราชการแทนอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E. 3.3 No. 3 (Lot 8.8) Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
+62 21 2932 8217 – 18
+62 21 2932 8219
enquiry@thaitrade.co.id, thaitradejkt@gmail.com
1. นางสาวภรภัทร พันธ์งอก
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
2. นายกำธรพล บัวเพชร
ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)

ททท. สำนักงานกรุงจาการ์ตา

The Plaza Office Tower, 38th Floor Jl. M.H. Thamrin Kav. 28 – 30 Jakarta 10350
+62 21 2992 2353
+62 21 2992 8355
tatjak@tat.or.th
1. นายโสภณ ตันตโยทัย
ผู้อำนวยการ
2. นางสาวศิริมนัส พิมพะกร
รองผู้อำนวยการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงจาการ์ตา

Wisma Nusantara, 26th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 59, Jakarta 10350
+62 2 1390 3588
+62 2 1390 4318
1.
ผู้จัดการทั่วไป
2.
ผู้จัดการการบริการสนามบิน ประจำท่าอากาสยานนานาชาติซูการ์โนฮัตตา
3.
ผู้จัดการการบริการสนามบิน ประจำท่าอากาสยานนานาชาติไอ กุสติ นูรายห์ ราย เดนปาร์ซา บาหลี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213