รายนามเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

เอกอัครราชทูต ดำรงตำแหน่งปี
 • หลวงรัตนทิพ (จรูญ เอาเอี้ยง)
พ.ศ. 2499 – 2502
 • หลวงพินิจอักษร (วงศ์ พินิจอักษร)
พ.ศ. 2502 – 2513
 • นายอรุณ ภาณุพงศ์
พ.ศ. 2513 – 2515
 • หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี
พ.ศ. 2516 – 2518
 • นายเถลิงชัย ชาติประเสริฐ
พ.ศ. 2519 – 2522
 • นายช่วย กรรณวัฒน์
พ.ศ. 2522 – 2525
 • นายรองเพ็ชร สุจริตกุล
พ.ศ. 2525 – 2529
 • นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
พ.ศ. 2529 – 2533
 • นายสุชาติ จุฑาสมิต
พ.ศ. 2533 – 2536
 • นายกษิต ภิรมย์
พ.ศ. 2537 – 2539
 • นายสมพันธ์ โกกิลานนท์
พ.ศ. 2539 – 2544
 • นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์
พ.ศ. 2545 – 2546
 • นางอัจฉรา เสริบุตร
พ.ศ. 2546 – 2550
 • ร้อยโทอัครสิทธิ์ อมาตยกุล
พ.ศ. 2550 – 2553
 • นายธนาธิป อุปัติศฤงค์
พ.ศ. 2553 – 2555
 • นายภาสกร ศิริยะพันธุ์
พ.ศ. 2555 – 2560
 • นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล
พ.ศ. 2560 – 2561
 • นายทรงพล สุขจันทร์
พ.ศ. 2561 – 2564

 • นายประพันธ์ ดิษยทัต
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213