งานกระชับมิตรนักเรียน/นักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ เมืองยอกยาการ์ตา

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานในงาน กระชับมิตรนักเรียน/นักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) โดยมีนักเรียน/นักศึกษาไทยจาก ๑๙ เมืองทั่วอินโดนีเซียเข้าร่วม ได้แก่ จาการ์ตา
ซูกาบูมี ตังเกอรัง เซอมารัง สุราการ์ตา (โซโล) ยอกยาการ์ตา ซาลาติกา มาเกอลัง เจอปารา โปโนโรโก มากัสซาร์ ปาเรปาเร ปาลังการายา ซามารินดา ปาเลมบัง เมดาน เรียว ซุมบาวา และปาดัง รวมประมาณ ๔๓๐ คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กำหนดหัวข้อหลักของงานกระชับมิตรปีนี้ คือ “การร่วมพัฒนาบ้านเกิดใน จชต.: จบแล้ว ทำอะไรดี” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนไทย และมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย อาทิ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดร. Gunawan Budiyanto อธิการบดีมหาวิทยาลัย UMY นายอริยะ สกุลแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และนายสมศักดิ์ กะสิรักษ์ จากบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อินโดนีเซีย ร่วมบรรยายในหัวข้อย่อยต่าง ๆ ทั้งเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใน จชต. ลู่ทางในการเข้ารับราชการของนักศึกษาจาก จชต. โอกาสในการฝึกงาน ทำงานและร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเอกชนไทย และการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนของไทยและมหาวิทยาลัยของอินโดนีเซียในการสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการและกีฬาสีกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน/นักศึกษาไทย และการพูดคุยและรับประทานอาหารค่ำร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะวิทยากร และคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย UMY กับนักเรียน/นักศึกษาไทย

การจัดงานกระชับมิตรฯ ประสบผลสำเร็จในการ (๑) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน/นักศึกษาไทยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (๒) ให้นักเรียน/นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดูแล/สนับสนุนการรวมกลุ่ม กิจกรรมของชมรมนักศึกษา และพร้อมช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และ (๓) ให้นักเรียน/นักศึกษาได้ตระหนักในบทบาทของภาครัฐในการดูแลช่วยเหลือให้นักศึกษากลับไปร่วมพัฒนาบ้านเกิดใน จชต.และความสำคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไทยในอินโดนีเซีย ได้แก่ บริษัท ปตท.สผ. ธนาคารกรุงเทพฯ และบริษัท SCG รวมทั้งมหาวิทยาลัย UMY ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่และสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ทำให้การจัดงานกระชับมิตรฯ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ซึ่งแสดงถึงมิตรภาพที่ดีและใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดให้บริการกงสุลสัญจรแก่นักเรียนและนักศึกษาไทยที่มาร่วมงานกระชับมิตรฯ อาทิ การทำหนังสือเดินทาง การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และการให้คำปรึกษาบริการด้านกงสุลอื่น ๆ อีกทั้งเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบกระเป๋าเป้ฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับมือภัยธรรมชาติในอินโดนีเซียให้แก่ตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาไทยที่มาเข้าร่วมจากแต่ละเมืองด้วย

สำหรับการจัดงานกระชับมิตรฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดขึ้นที่เมืองสุราบายา ณ มหาวิทยาลัย Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยจะมีนักเรียน/นักศึกษาไทยจากอีก ๑๘ ทั่วอินโดนีเซียเข้าร่วม รวมประมาณ ๓๗๐ คน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213