มาตรการเพิ่มเติมสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565

 • ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน
 • ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบ แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK (ออกโดยสถานพยาบาลหรือ lab) ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง)

* หลักเกณฑ์การได้รับวัคซีน

 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ต้องประกอบด้วยรายละเอียดยืนยันตัวบุคคล และรายละเอียดการได้รับวัคซีน จำนวนครั้งต้องครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด / วันที่ได้รับวัคซีน / ตัวเลขรุ่นการผลิต (lot/batch number of vaccine)
 • เข็มสุดท้ายจะต้องได้รับก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 14 วัน
 • วัคซีนที่ไทยยอมรับ ได้แก่Sinovac (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์) / AstraZeneca (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) / Johnson & Johnson (1 เข็ม) / Pfizer
  (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์) / Moderna (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) / Sinopharm (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์) / Sputnik V (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง
  3 สัปดาห์) / Covaxin (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) / Novavax/Covovax (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์) / Medigen (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) / TURKOVAC/ERUCOV-VAC (2 เข็ม – เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์) / Sputnik Light (1 เข็ม)
 • หากระยะห่างระหว่างเข็มน้อยกว่าที่กำหนดหลักฐานการฉีดวัคซีนของท่านอาจจะถูกปฏิเสธ
 • สามารถใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนต่างบริษัทผู้ผลิตได้แต่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างการฉีดตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้วสามารถแสดงหนังสือยืนยันการติดเชื้อ/หายป่วย ประกอบกับหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็ม หลังการติดเชื้อได้
 • เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปีไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีน หากเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้ว
 • เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง จะถือว่าฉีดวัคซีนครบก็ต่อเมื่อมีหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็มอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213