การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร


สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com หรือ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad และตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.bora.dopa.go.th/Election/Elecenter/popout/enq/index.php ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. แบบคำลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๒. ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียง ลงคะแนนนอกราชอาณาจักร


——————————————————————————————————————————————————————————–

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ขอประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

วิธีที่ 1 ยื่นคำขอลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.comหรือ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad ด้วยตัวเอง โดยสามารถเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล และเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นสมาร์ทการ์ดฝังชิป และหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

วิธีที่ 2 ยื่นคำขอลงทะเบียนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันและเวลาราชการด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนให้แทน ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยยื่นคำขอลงทะเบียนตามแบบ ส.ส. 1/7 (นร) และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

วิธีที่ 3 ยื่นคำขอลงทะเบียนทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยยื่นคำขอลงทะเบียนตามแบบ ส.ส. 1/7 (นร) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดำเนินการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใหม่ทั้งหมด โดยยกเลิกบัญชีเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ ดังนั้น คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ตามวิธีดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

(สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง: ขั้นตอนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า)

ส.ส. 1-7 (นร)

——————————————————————————————————————————————————————————–

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๓๑ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

มาตรา ๓๒ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213