การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

————————————-

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถกรอกแบบฟอร์ม ส.ส. 1/8 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมแนบสำเนาหลักฐานประกอบที่ได้เซ็นชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นแก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
ส.ส. 1/8
——————————————————————————————————————————————————————————–

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบบคูหาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.00 – 17.00 น.
———————————————–
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ณ ที่เลือกตั้งกลางแบบคูหา ซึ่งจะจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สามารถตรวจสอบ (1) ชื่อ-สกุล (2) ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ และ (3) จังหวัดและเขตที่มีสิทธิเลือกตั้ง จากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ (ส.ส. 1/2 นร) ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ http://www.thaiembassyjakarta.com/…/overseaselection2019.pdf และทางเว็บไซต์ของกรมการปกครอง www.bora.dopa.go.th/Election/cervote/

2. ในวันเลือกตั้ง (10 มีนาคม) ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีเลขประจำตัวประชาชน มาแสดงด้วย

3. สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=165

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Inbox เฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakarta

——————————————————————————————————————————————————————————–
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์
—————————————————
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนทางไปรษณีย์แล้ว โดยขอให้ทุกท่านตรวจสอบข้อมูลเขตเลือกตั้งและจังหวัด และข้อมูลอื่น ๆ ให้ครบถ้วน

เมื่อท่านได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง หรือในช่องทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
2. พับบัตรเลือกตั้งใส่ซองบัตรเลือกตั้งสีขาว ส.ส. 5/2 และปิดผนึก
3. นำซองบัตรเลือกตั้งสีขาว ส.ส. 5/2 บรรจุในซองใส่เอกสาร ส.ส. 51/1
4. นำสำเนาหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงคะแนนเลือกตั้งที่ได้เซ็นชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น บรรจุในซองใส่เอกสาร ส.ส. 51/1
5. กรอกรายละเอียดด้านหน้าและด้านหลังของซองใส่เอกสาร ส.ส. 51/1 ให้ครบถ้วน พร้อมกับปิดผนึกเซ็นชื่อกำกับตรงรอยต่อผนึก แล้วส่งคืนให้ถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ภายในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

หมายเหตุ: กรุณางดการถ่ายภาพ รวมทั้งการเผยแพร่ภาพบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้วทุกช่องทาง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Inbox เฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakarta

——————————————————————————————————————————————————————————–

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรประจำที่เลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรไว้แล้ว สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ (ส.ส. 1/2 นร) ทางเว็บไซต์ http://www.thaiembassyjakarta.com/wp-content/uploads/2019/01/overseaselection2019.pdf หรือที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขอให้ตรวจสอบชื่อตัว-ชื่อสกุล และข้อมูลอื่น ๆ หากพบข้อผิดพลาดประการใด ขอให้รีบแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ทันที โดยยื่นแบบคำร้อง (ส.ส. 1/4 นร) พร้อมหลักฐานการลงทะเบียน และส่งข้อมูลมาที่อีเมล consular.jkt@mfa.go.th

2. สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านเว็บไซต์https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=165

ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางเว็บไซต์ http://www.thaiembassyjakarta.com/ และทางเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakarta

(ส.ส. 1/4 นร)

——————————————————————————————————————————————————————————–


สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. แบบคำลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๒. ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียง ลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

——————————————————————————————————————————————————————————–

1. คนไทยที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ผ่านเว็บไซต์ https://www.bora.dopa.go.th/Election/Elecenter/popout/enq/index.php
หรือ www.khonthai.com และตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง
และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านเว็บไซต์ https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=165
 
2. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จะติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักร โดยขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ตรวจสอบชื่อตัว-ชื่อสกุล และหากพบข้อผิดพลาดประการใด ขอให้รีบแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ทันที โดยยื่นแบบคำร้อง (ส.ส. ๑/๔ นร)
 
3. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จะจัดการเลือกตั้งแบบคูหาในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.00 – 17.00 น. (ที่อยู่ JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia, 12950) โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีเลขประจำตัวประชาชน มาแสดง และนำเอกสารยืนยันผลการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งฯ มาด้วย
 
4. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จะจัดการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ด้วย โดยจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปให้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ที่ลงคะแนนเสียงแล้ว ส่งบัตรเลือกตั้งพร้อมสำเนาหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงคะแนนเลือกตั้งที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 
ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางเว็บไซต์ http://www.thaiembassyjakarta.com/ และทางเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Jakarta


——————————————————————————————————————————————————————————–

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ขอประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

วิธีที่ 1 ยื่นคำขอลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.comหรือ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad ด้วยตัวเอง โดยสามารถเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล และเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นสมาร์ทการ์ดฝังชิป และหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

วิธีที่ 2 ยื่นคำขอลงทะเบียนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันและเวลาราชการด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนให้แทน ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยยื่นคำขอลงทะเบียนตามแบบ ส.ส. 1/7 (นร) และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

วิธีที่ 3 ยื่นคำขอลงทะเบียนทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยยื่นคำขอลงทะเบียนตามแบบ ส.ส. 1/7 (นร) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดำเนินการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใหม่ทั้งหมด โดยยกเลิกบัญชีเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ ดังนั้น คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ตามวิธีดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

(สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง: ขั้นตอนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า)

ส.ส. 1-7 (นร)

——————————————————————————————————————————————————————————–

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๓๑ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
อย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

มาตรา ๓๒ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213