สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

การเปิดรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ผ่านสถานเอกอัครราชทูต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

รัฐบาลได้ดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา โดยเงินบริจาคจะนำมาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3.6 ล้านคน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หากผู้สูงอายุท่านใดที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและอาศัยอยู่ในต่างประเทศสนใจโครงการฯ นี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเป็นหน่วยรับแจ้งการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพฯ
  ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับเบี้ยยังชีพฯ (ได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพฯ ณ หน่วยงานลงทะเบียนในประเทศไทยแล้ว)
 2. เอกสารประกอบการแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ในต่างประเทศ
  1. กรณีแจ้งบริจาคด้วยตนเอง – นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาแจ้ง
   ความประสงค์ขอบริจาคได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  2. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน – ให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
 3. สิทธิประโยชน์ที่ผู้บริจาคจะได้รับ
  1. เหรียญเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละเงินเบี้ยยังชีพที่จะนำไปให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
  2. สิทธิในการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 เท่าของเงินบริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน ซึ่งกองทุนผู้สูงอายุจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริจาคตามที่อยู่ที่ระบุในประเทศไทยเท่านั้น

สามารถศึกษารายละเอียดโครงการฯ ขั้นตอนการรับบริจาค และข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามลิงก์ด้านล่าง
คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213