โครงการภูเก็ต/สมุยแซนด์บ็อกซ์สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ (Phuket/Samui Sandbox for Thai and Non-Thai Nationals)

 

 

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วนก่อนลงทะเบียน

การลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง (COE) สำหรับคนไทยที่ https://coethailand.mfa.go.th อย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันเดินทาง โดยดำเนินการดังนี้

 

 

Please read all the information thoroughly before registration

Registration for a Certificate of Entry (COE) for Non-Thais at https://coethailand.mfa.go.th at least 7 working days before travel date for  those with valid Thai Re-Entry Stamp or from Visa Exemption/Visa On Arrival Countries, or at least 14 days before travel date for traveling by applying for a Thai Visa1. ขั้นตอน Pre-Approval

 

 

1.1 กรอกข้อมูล และ upload ภาพถ่ายหน้าข้อมูลหนังสือเดินทางไทย

 

 

1.2 Upload เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Covid-19 vaccine certificate) ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ซึ่งเป็นวัคซีนที่ปรากฏตามรายชื่อวัคซีนในระบบลงทะเบียนฯ (เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่มีเอกสารวัคซีนสามารถพำนักร่วมกับบิดา/มารดาได้)

 

 

1.3 Upload กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด – 19 อย่างน้อย 7 วัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สามารถซื้อประกันที่ครอบคลุมได้ที่ https://covid19.tgia.org)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(เมื่อลงทะเบียนแล้ว กรมควบคุมโรคจะตรวจสอบเอกสารรับรองวัคซีนภายใน 1 วันทำการ และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุมัติ/ไม่อนุมัติคำร้องในระบบภายใน 3 วันทำการ)

 

 

 

 

 

1. Pre-Approval

 

 

1.1 Fill in information and upload Passport information page

 

 

1.2 Upload Covid-19 vaccine certificate indicating complete doses for accepted vaccines as shown in the online system. The last vaccination date must be at least 14 days before date of travel. (Children under the age of 18 without vaccine certificate can stay with parent(s) )

 

 

1.3 Upload Health Insurance policy in English covering healthcare and treatment expenses for COVID-19  per applicant for the whole duration in Thailand, with coverage clearly identified as no less than $100,000 USD (Use existing insurance or purchase new insurance at https://covid19.tgia.org)

 

1.4 Travelers from countries/territories in 30-day Visa Exemption or short-term Visa On Arrival (https://bit.ly/3a3Cgpd) do not need to apply for a Thai Visa. If intending to come apply for a Thai Visa at Royal Thai Embassy in Jakarta, upload Visa Application Form and all documents related to visa application.

 

 

(Once registered, the Department of Disease Control will verify the vaccine certificate within 1 working day and the Embassy will approve/reject the application within 3 working days. Those approved will be emailed instructions for submitting a Thai Visa application if needed)

 

 2. เมื่อได้รับอนุมัติ Pre-Approval แล้ว

 

 

2.1 Upload เอกสารยืนยันการจองเเละชำระเงินโรงเเรม SHA+ (SHABA Certificate) จำนวน 7 วัน ซึ่งจะต้องจองผ่านระบบ http://entrythailand.go.th (กรณีประสงค์พักน้อยกว่า 7 วันก่อนจะเดินทางออกนอกประเทศไทยจะต้องแนบตั๋วเที่ยวบินเดินทางเข้า-ออกด้วย)

 

2.2 Upload ใบเสร็จชำระค่าใช้จ่ายการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้งระหว่างการพำนัก 7 วัน ซึ่งต้องจองผ่านระบบ  www.thailandpsas.com

 

2.3 Upload เอกสารการจองเที่ยวบิน เช่น เที่ยวบินที่ transit ผ่านประเทศสิงคโปร์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่ https://bit.ly/2Ude2kx (ปัจจุบัน ไม่สามารถ transit เที่ยวบินไปยังภูเก็ตได้จากภายในประเทศไทย)

 

 

(เมื่อ upload เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุมัติ COE ก่อนการเดินทาง)

2. Once obtained Pre-approval

 

 

2.1 Upload hotel reservation SHA+ (SHABA Certificate) for 7-day stay, booked through http://entrythailand.go.th (Travelers planning to stay less than 7 days and continue international flight out of Thailand must have proof of return tickets leaving before 7 days)

 

2.2 Upload receipt of 2 RT-PCR Swab tests during the 7-day stay, booked through www.thailandpsas.com

 

 

2.3 Upload flight reservation, such as flights transiting in Singapore, list of semi-commercial flights at https://bit.ly/2Ude2kx (Currently, flights to Phuket cannot transit within Thailand)

 

 

(Once all documents are uploaded completely, the Embassy will approve the COE)สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล
consular.jkt@mfa.mail.go.th
For further inquiry, email consular.jkt@mfa.mail.go.th


 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสำหรับการ Check-In ที่สนามบิน

 

Documents to present at airline’s check-in counter
1. หนังสือรับรอง (COE)

2. ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง (ตรวจสอบข้อกำหนดของแต่ละสายการบินโดยตรง)

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19

4. เอกสารการจองโรงแรม SHA+ (SHABA Certificate)

5. ใบเสร็จชำระค่าใช้จ่ายการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างพำนัก 7 วัน

6. ประกัน Covid-19 $100,000 USD

7. เอกสารการจองเที่ยวบิน

8. หนังสือเดินทางไทย

9. แบบฟอร์มการเข้าประเทศไทย “ต.8” โดยดาวน์โหลดล่วงหน้าที่ https://bit.ly/34X6sAJ

 

 

1. COE

2. Medical certificate with laboratory result indicating that COVID-19 is not detected, using RT-PCR test, issued no more than 72 hours before departure (Recheck information directly with each airlines)

3. Covid-19 vaccine certificates

4. Hotel reservation SHA+ (SHABA Certificate)

5. Receipt RT-PCR Swab tests during 7-day-stay

6. $100,000 USD Covid-19 Health Insurance

7. Flight booking

8. Passport

9. T.8 Immigration Form https://bit.ly/34X6sAJ

10. Thai Visa (if required) 

 


 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213